Boek / book: Siemen Van Gaubergen – Entiteld (FOOTNOTES)

De publi­ca­tie Entitled (foot­no­tes) ver­ge­zel­de Siemen Van Gaubergens solo­ten­toon­stel­ling Entitled (piz­za) in het STUK. Tijdens de ten­toon­stel­ling toon­de de kun­ste­naar zes nieu­we schil­de­rij­en, die elk één piz­za repre­sen­te­ren. Siemen daagt ons uit om, aan de hand van de Italiaanse keu­ken, na te den­ken over sym­bo­len van (nati­o­na­le) iden­ti­teit en auteurschap.

In de publi­ca­tie Entitled (foot­no­tes) onder­zoekt Siemen Van Gaubergen uit­een­lo­pen­de his­to­ri­sche fei­ten, legen­des en spe­cu­la­ties die aan de oor­sprong lig­gen van heden­daag­se denk­beel­den, onze iden­ti­teits­be­le­ving en de ste­reo­ty­pes die hier­uit voort­ko­men. Verhalen en ande­re bron­nen, die op het eer­ste zich niets met elkaar te maken heb­ben, wor­den uit hun spa­ti­o­tem­po­re­le con­text gehaald en in een nieuw asso­ci­a­tief kader geplaatst. Siemen eist de vrij­heid op om de geschie­de­nis van de piz­za Margeritha in ver­band te bren­gen met pak­weg de ont­wik­ke­ling van de Tuk-Tuk in Azië en de komst van de eer­ste paar­den in Amerika in de voet­spo­ren van Hernan Cortes.

Artist publication Siemen Van Gaubergen Entiteld FOOTNOTES 1
Artist publication Siemen Van Gaubergen Entiteld FOOTNOTES 2
Artist publication Siemen Van Gaubergen Entiteld FOOTNOTES 3
Artist publication Siemen Van Gaubergen Entiteld FOOTNOTES 4
Artist publication Siemen Van Gaubergen Entiteld FOOTNOTES 5
Artist publication Siemen Van Gaubergen Entiteld FOOTNOTES 6