24.06.2021, 00:00—00:00
PARCUM

Ontmoetingsprogramma Voorjaar 2021 5

Biografie

Liesbet Kusters is cura­tor voor PARCUM, muse­um en exper­ti­se­cen­trum voor reli­gi­eu­ze kunst en cul­tuur geves­tigd in de site van de Abdij van Park in Heverlee. Kusters zet in het bij­zon­der in op de rela­tie tus­sen reli­gi­eus erf­goed en actu­e­le thema’s. Daarbij nodigt ze gere­geld heden­daag­se kun­ste­naars uit om te reflec­te­ren over en in dia­loog te gaan met de site.


Talks & Studio Visits

Cas-co nodigt jaar­lijks tien bezoe­kers (cura­to­ren, kunst­cri­ti­ci, cul­tuur­wer­kers, kun­ste­naars, etc.) uit om een talk over hun prak­tijk te geven, gevolgd door een reeks stu­dio visits aan vas­te en tij­de­lij­ke Cas-co resi­den­ten. Cas-co nodigt jaar­lijks tien bezoe­kers (cura­to­ren, kunst­cri­ti­ci, cul­tuur­wer­kers, kun­ste­naars, etc.) uit om een talk over hun prak­tijk te geven, gevolgd door een reeks stu­dio visits aan Cas-co resi­den­ten, zij het kort of lang­ver­blij­vend. De talks zijn nor­ma­li­ter publiek en toe­gan­ke­lijk voor ieder­een die geïn­te­res­seerd is, maar tij­dens het voor­jaar van 2021 vin­den ze uit­zon­der­lijk plaats ach­ter geslo­ten deu­ren omwil­le van corona.