19.10.2021, 17:00—18:30
Laurens Mariën

Laurens marien

Op 19 okto­ber is Laurens Mariën te gast in Cas-co voor stu­dio visits. Om 17u00 geeft hij een talk over zijn sto­men­de prak­tijk, en voor de gele­gen­heid rece­pu­reert hij enke­le delen uit zijn Grote Boze Kunstquiz. De kans om ken­nis te maken met dit hybri­de mul­ti­ta­lent.
Note: dit eve­ne­ment is com­bi­neer­baar met de pro­gram­ma­to­ren­dag in OPEK. Iedereen welkom!


Biografie

Laurens Mariën (°1990), stu­deer­de Woordkunst-dra­ma aan de kunst­hu­ma­ni­o­ra in Antwerpen, ver­vol­gens behaal­de hij een mas­ter auto­no­me vorm­ge­ving aan het KASK in Gent.
Tijdens zijn stu­die leg­de Mariën zich toe op het cure­ren van hap­pe­nings en ander­zijds begon hij met het maken van muziek. Zo ont­stond de band Soldier’s Heart.

Nadat de band er een punt ach­ter zet­te in 2017 begon Mariën met het schrij­ven van muziek voor per­for­mer Dolly Bing Bing en maakt hij al gerui­me tijd de muziek voor regis­seur en per­for­mer Benjamin Abel Meirhaeghe, eerst in Swings, en ver­vol­gens in My pro­test en Nachten.

In 2020 stond hij in voor de muziek van A Revue, Meirhaeghes eer­ste ope­ra. Hiervoor com­po­neer­de hij nieu­we muziek in com­bi­na­tie met de her­wer­king van bestaan­de reper­toi­re stukken.

Samen maak­ten ze in 2021 Spectacles” waar­in de werel­den van het the­a­ter en de pop­mu­ziek met elkaar ver­we­ven en ver­bon­den worden.

Als cura­tor start­te hij in 2013 de orga­ni­sa­tie Nein” waar­mee hij ver­schil­len­de hap­pe­nings orga­ni­seer­de. In 2020 leid­de dit tot Enter through the Void / Exit through the Giftshop” een inter­na­ti­o­naal kun­sten­fes­ti­val met zowel per­for­man­ces, films, lezin­gen. Partners hier­bij waren CAMPO, Kunsthal Gent & D e T h e a t e r m a k e r. Tijdens de eer­ste lock­down stel­de Nein een kleur­boek samen met onge­veer 100 arties­ten en later orga­ni­seer­de hij het Do It At Home” festival.

Vanaf dit jaar zal hij de samen­wer­king met CAMPO & Kunsthal Gent ver­der zet­ten in een nieuw pro­gram­ma geti­teld: sc(è)enes.

In zijn pro­jec­ten pro­beert Mariën altijd een cros­sover te maken tus­sen ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes en makers in een zoek­tocht naar alter­na­tie­ve fes­ti­val for­mats. Alle pro­jec­ten komen tot stand met behulp van vele anderen.