01.12.2015, 00:00—00:00
Existenz @ Cas-co

Existenz Cas co

Op 1 decem­ber was Existenz te gast bij Cas-co: lezin­gen, scree­nings, debat­ten en publi­ca­tie over actu­e­le archi­tec­tuur topics.

Existenz is een cul­tuur­or­ga­ni­sa­tie van 75 stu­den­ten in het eer­ste mas­ter­jaar bur­ger­lijk inge­ni­eur archi­tect aan de KU Leuven en een werk­groep van stu­den­ten­ver­e­ni­ging VTK, die naast hun stu­dies zich vrij­wil­lig een jaar lang inzet­ten om aller­han­de acti­vi­tei­ten te orga­ni­se­ren. Hierbij gaan ze op zoek naar wat archi­tec­tuur – in de ruim­ste zin van het woord – kan bie­den. Gedurende het hele jaar pro­be­ren ze gren­zen te her­de­fi­ni­ë­ren door een wis­sel­wer­king aan te gaan met ande­re kunst­dis­ci­pli­nes. In dit kader pro­be­ren ze ener­zijds een ver­rij­king te bie­den voor de stu­dent in Leuven en ander­zijds een uit­ge­sto­ken hand te bie­den naar de ande­re archi­tec­tuur­scho­len in Vlaanderen om elkaars werk te ont­dek­ken en te leren van elkaar.