20.04.2022, 12:30—13:30
Koi Persyn (Komplot) & Christophe Floré (SECONDroom) - kopie

118764539 4427909900616768 6196773307433651163 n

Op 20 april ont­vangt Cas-co twee col­lec­tie­ven: SECONDroom en KOMPLOT. Van 12u30 tot 13u30 stel­len Koi Persyn en Christophe Floré hun col­lec­tief, prak­tijk, werk­wij­ze voor. Bring your own lunch & van har­te wel­kom voor een gesprek.


Christophe Floré (SECONDroom)

Secondroom is een artist-run col­lec­tief, dat bestaat sinds 2006 toen een aan­tal kun­ste­naars een ten­toon­stel­ling orga­ni­seer­den in het huis van Christophe Floré. SECONDroom ont­pop­te zich plat­form voor kun­ste­naars, met een ster­ke focus op de kun­ste­naar en zijn prak­tijk. Een plat­form dat de kun­ste­naar aan­moe­digt om te expe­ri­men­te­ren zon­der de stress van het falen, dat gelooft dat fou­ten maken een essen­ti­eel onder­deel is van de kun­ste­naars­prak­tijk. Binnen SECONDroom zijn er nu 5 ver­schil­len­de plat­for­men voor col­la­bo­ra­ties met kun­ste­naars: Expo, Posted, Sounds, In/​Out (Hacking Reality) en Focus. Elk van deze plat­for­men richt zich op een spe­ci­fiek aspect van de kun­ste­naars prak­tijk. SECONDroom werk­te in het ver­le­den samen met ver­schil­len­de orga­ni­sa­ties: Komplot, W139, BN-Projects, Het Wilde Weten, De Buren, X10c en Lokaal 01. Inmiddels heeft SECONDroom meer dan 250 ten­toon­stel­lin­gen en eve­ne­men­ten georganiseerd.

Christophe Floré1972) is een onaf­han­ke­lijk cura­tor, kun­ste­naar en cul­tu­reel onder­ne­mer geves­tigd in Antwerpen. Na zijn stu­dies (Master in de beel­den­de kun­sten 1995 Sint Lukas Brussel) ging hij aan de slag in een mar­ke­ting en recla­me­bu­reau (The Crew). Vanuit deze dub­be­le ach­ter­grond werkt hij sinds 2010 als onaf­han­ke­lijk cura­tor voor het Cartoonfestival in Knokke-Heist en maak­te hij weten­schap­pe­lij­ke ten­toon­stel­lin­gen voor o.a. UZ Leuven, KU Leuven en de Vlaamse Overheid. In 2015 was hij co-oprich­ter van het Rotspaleis met Geert Briers. Samen maak­ten ze een poë­zie­voor­stel­ling waar­mee ze twee keer het sport­pa­leis in Antwerpen uit­ver­koch­ten. In 2006 richt­te hij SECONDroom op in Brussel als een onaf­han­ke­lijk plat­form voor heden­daag­se beel­den­de kun­sten met de focus op de praxis. 


Koi Persyn (KOMPLOT)

Komplot, opge­richt in 2002 in Brussel, is een cura­to­ri­eel col­lec­tief van wis­se­len­de samen­stel­ling en conditie.

Koi Persyn1996, BE) is cura­tor en beel­dend kun­ste­naar, geves­tigd in Brussel. Hij behaal­de een mas­ter in Fine Arts (2019) aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent, gevolgd door een post­gra­du­aat in Curatorial Studies (2020) aan KASK. Tijdens zijn stu­dies was Koi Persyn oprich­ter en co-cura­tor van het drie­ja­ri­ge resi­den­tie­pro­gram­ma STOCK in Het Paviljoen in Gent. Zijn cura­tori­ë­le pro­jec­ten focus­sen op pro­ces­ma­ti­ge, expe­ri­men­te­le, col­lec­tie­ve en inter­dis­ci­pli­nai­re prak­tij­ken in open­lucht, col­la­bo­ra­tie­ve en site-spe­ci­fie­ke ten­toon­stel­lin­gen en resi­den­tie­pro­gram­ma’s. Koi Persyn nam deel aan het uit­wis­se­lings­pro­gram­ma met BIDAI col­le­ge of arts in Kanazawa (JP, 2017) en werk­te als medi­a­tor voor het Belgisch Paviljoen op de 58ste edi­tie van de Biënnale van Venetië in het kader van het Young Curators Program (2019). Als lid van de Young Friends v/​h S.M.A.K. was Persyn co-cura­tor van Publiek Park, een open­lucht groeps­ten­toon­stel­ling, publiek pro­gram­ma en publi­ca­tie die plaats­von­den in het Citadelpark van Gent (2021). Samen met Laila Melchior won Koi Persyn de Lichen Curatorial Prize 2021 (lau­re­aat gese­lec­teerd door CIAP en Curatorial Studies) en zij voer­den hun ten­toon­stel­lings­voor­stel uit in CIAP in Genk (2022). Het komen­de jaar zal hij als gast-cura­tor bij Komplot in Anderlecht het pro­gram­ma van 2022 mee vormgeven.

Koi Persyn photo Lars Duchateau Koi Persyn © Lars Duchateau
Christophe foto ZW Christophe Floré