16—18.10.2018
Manuel Penteado (Let's Talk Leuven)

N1 Manuel Penteado SYZYGY

In 2017 ken­den zowel de Commissie Actuele kunst KU Leuven als Cas-co hun jaar­lijk­se LUCA Award toe aan Manuel Penteado. Tijdens zijn dub­be­le resi­den­tie in het BAC Atelier KU Leuven en Cas-co ont­wik­kel­de Penteado nieuw beel­dend werk dat hij nu pre­sen­teert in de twee­le­di­ge expo Syzygy. Het werk van Penteado ver­trekt van­uit uni­ver­se­le natuur­kun­di­ge con­cep­ten zoals entro­pie, bewe­ging, (on)omkeerbaarheid, ein­dig­heid en oneindigheid.

Syzygy is een feno­meen, uit o.a. de astro­no­mie of psy­cho­lo­gie, dat een ruim­te­lij­ke uit­lij­ning van ele­men­ten of een ver­bin­te­nis van tegen­po­len suggereert.

Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2017 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.