19.11.2018, 00:00—00:00
Nico Anklam

Workspace Labo Talk Nico Anklam

Binnen het pro­gram­ma WORKSPACE/LABO nodig­de Cas-co kunst­his­to­ri­cus en cura­tor Nico Anklam uit voor een gast­pre­sen­ta­tie en serie stu­dio visits bij Cas-co en part­ner­or­ga­ni­sa­ties. Op maan­dag 19 novem­ber brengt hij samen met Cas-co resi­den­ten bezoek aan de stu­dio van Gijs-Van Vaerenbergh, geeft hij een gast­pre­sen­ta­tie On exhi­bi­ti­on making and Nordic lands­ca­pes’ (12u30) en legt hij stu­dio visits af bij de Cas-co residenten.

Na zijn stu­dies kunst­ge­schie­de­nis en cul­tu­re­le stu­die in Berlijn, Londen en New York, werk­te Anklam als assis­tent-cura­tor voor René Block in Kunsthal 44 Møen (Denmark) waar hij solo shows orga­ni­seer­de met o.a. AK Dolven en Ayse Erkmen en een rei­zend per­for­man­ce pro­ject met 13 kun­ste­naars, muzi­kan­ten en com­po­nis­ten rond het oeu­vre van de Deense Fluxus kun­ste­naar Henning Christiansen. Hij cureer­de ten­toon­stel­ling in The Rietveld Pavilion (Amsterdam, The Netherlands), Bruch und Dallas (Cologne, Germany), YEARS (Copenhagen, Denmark), Malmö Art Academy/​Skåne Kunstforeningen (Malmö, Sweden) en Velferden/​Rogaland Kunstsenter (Sokndale/​Stavanger, Norway).

Nico Anklam geeft kunst­ge­schie­de­nis en kunst­the­o­rie in de Humboldt Universiteit van Berlijn en maakt momen­teel deel uit van de THEORIA onder­zoeks­groep aan de Universiteit van Greifswald, waar hij het begin van de pic­tu­ra­le tra­di­tie van het Noorden’ bestu­deert en focust op hoe afbeel­din­gen van het land­schap een nati­o­na­le iden­ti­teit visu­eel construeren.