18.04.2018, 00:00—00:00
Performance: Lore Stessel & Rubén Orio – VETA

Stuk lore stessel ruben orio

Voor hun pro­ject VETA onder­zoe­ken per­cus­si­o­nist Rubén Orio en fotografe/​schilder Lore Stessel hun geza­men­lij­ke fas­ci­na­tie voor hout. Als mate­ri­aal is hout veel­vul­dig aan­we­zig in het dage­lijk­se leven. Bovendien heeft het de bij­zon­de­re eigen­schap te kun­nen groei­en in elke rich­ting; het kan inkrim­pen en uit­zet­ten, het leeft. Orio en Stessel onder­zoe­ken in hun werk de tref­fen­de over­een­kom­sten tus­sen mens en hout; de aders, de kleur, het groei­en, het trans­por­te­ren van vloei­stof­fen. In hun gedach­ten­ex­pe­ri­ment beschou­wen ze hout als ware het een men­se­lijk lichaam.

Centraal in dit nieu­we werk staat het mate­ri­aal van het instru­ment en de bewe­gin­gen van de muzi­kant. Hout wordt niet lan­ger beke­ken als dat­ge­ne waar­uit een instru­ment is gebouwd, maar wordt zelf het instru­ment; het geluid dat gege­ne­reerd wordt door het hout aan te raken, te bewan­de­len, te bespe­len staat cen­traal. De bewe­gin­gen van de muzi­kant wor­den uit­ver­groot. Het lichaam van de muzi­kant en het hou­ten lichaam’ inter­a­ge­ren en cre­ë­ren samen een nieu­we geluidschoreografie.


Het pro­ject bestaat uit twee delen. In Cas-co wor­den de meer leven­di­ge of live com­po­nen­ten uit­ge­voerd waar­bij de focus ligt op tac­ti­li­teit en bewe­ging. In STUK pre­sen­te­ren Stessel en Orio het meer uit­ge­puur­de resul­taat van het live onder­zoek in de vorm van foto­gra­fi­sche beel­den en geluidsfragmenten.

Voor de twee­de keer slaan Cas-co en STUK de han­den in elkaar voor een expo waar­in STUKcafé ruim­te biedt aan Cas-co-residenten.

STUK

28.0306.05.18
Cas-co

18.04, 19u, Performance

18.0429.04.18, Expo

don­der­dag-zon­dag: 17u-20u