13.09.2023, 11:30—14:00
Yann Chateigné Tytelman

Https hisk edu volumes user photos Yann P 1 f1643109150

NED

Op 13 sep­tem­ber ont­vangt Cas-co cura­tor en schrij­ver Yann Chateigné Tytelman voor een lunch talk en stu­dio visits. Tijdens de talk (11u30 — 12u30) ver­telt Tytelman o.a. over zijn prak­tijk, ver­le­den en toe­kom­sti­ge pro­jec­ten en actu­e­le inte­res­ses. Nadien kan u aan­schui­ven voor een goed gesprek en demo­cra­tisch geprijs­de lunch.


Bio Yann Chateigné Tytelman


Yann Chateigné Tytelman is cura­tor en schrij­ver, geves­tigd in Brussel. Zijn inte­res­ses gaan van klei­ne geschie­de­nis­sen en tegen­cul­tuur, over weten­schap­pen van de geest tot de poli­tiek van obscu­ri­teit. Momenteel onder­zoekt hij hoe een ten­toon­stel­ling de vorm van een roman kan aan­ne­men, ter­wijl hij het onder­werp van de ver­dwij­ning van de nacht onder­zoekt. Zijn pro­jec­ten, vaak in samen­wer­king, bevin­den zich op het snij­vlak van cure­ren, publi­ce­ren, per­for­man­ce en educatie. 

In 2021 — 2022 was YCT gast­cu­ra­tor zijn van Country SALTS, een nieu­we ruim­te op het plat­te­land nabij Basel, die kunst en lan­de­lij­ke levens­wij­zen met elkaar ver­bindt. Hij was artis­tiek advi­seur bij MORPHO, Antwerpen; cura­tor bij KANAL – Centre Pompidou, Brussel (2019 – 2021); hoofd van de afde­ling Beeldende Kunst van HEAD – Genève (20092017) en van de pro­gram­me­ring van het CAPC Museum voor heden­daag­se kunst in Bordeaux (20072009).

De afge­lo­pen jaren was hij (co)curator van Four Sisters (Joods Museum van België, Brussel, 2023), A Glittering Ruin Sucked Upwards (HISK, Brussel, 2022), Gordon Matta-Clark: Material Thinking (Canadian Centre for Architecture, Montreal en Museum der Moderne, Salzburg, 2019 – 2021) en By repe­ti­ti­on, you start noti­cing details in the lands­ca­pe (Le Commun, Genève, 2019). Hij heeft bij­ge­dra­gen aan Conceptual Fine Arts, Mousse en Spike en was co-redac­teur van Almanac Ecart. Een col­lec­tief archief, 1969 – 2019 (HEAD-Genève/art&fiction, 2019).

Als onaf­han­ke­lijk cri­ti­cus werk­te hij mee aan ver­schil­len­de boe­ken, cata­lo­gi en tijd­schrif­ten waar­on­der Mousse, Spike en Frieze. Hij doceer­de aan ver­schil­len­de scho­len en uni­ver­si­tei­ten, waar­on­der Ecole du Louvre, Parijs, HEAD — Genève en Erg, Brussel. Tot slot is hij sinds 2018 PhD Supervisor aan de Royal Academy of the Arts in Oslo.
ENG

On September 13, Cas-co will recei­ve cura­tor and wri­ter Yann Chateigné Tytelman for a lunch lec­tu­re and stu­dio visits. During the talk (11.30 a.m. — 12.30 p.m.) Tytelman talks about his prac­ti­ce, past and futu­re pro­jects and cur­rent inte­rests. Afterwards you can join us for a good con­ver­sa­ti­on and demo­cra­ti­cally pri­ced lunch.


Bio Yann Chateigné Tytelman


Yann Chateigné Tytelman is an inde­pen­dent cura­tor, edi­tor and wri­ter based in Brussels. His inte­rests span from minor his­tories and coun­ter­cul­tu­re, scien­ces of the mind to the poli­tics of obscu­ri­ty. He is cur­rent­ly explo­ring how an exhi­bi­ti­on can take the form of a novel, whi­le researching the sub­ject of the dis­ap­pe­a­ran­ce of the Night. Often wor­king in coo­p­e­ra­ti­on, his pro­jects navi­ga­te the inter­sec­ti­ons of cura­ting, publis­hing, per­for­man­ce and edu­ca­ti­on.

He has been a guest cura­tor at Country SALTS, a spa­ce that ope­ra­tes in Basel’s coun­try­si­de, con­nec­ting art and rural ways of life. He was an artis­tic advi­sor and men­tor at MORPHO, Antwerp (20212023) ; cura­tor at KANAL – Centre Pompidou, Brussels (2019 – 2021); head of the Visual Arts Department and pro­fes­sor at HEAD – Genève (20092021) and of the pro­gram­ming at CAPC Museum of con­tem­po­ra­ry art in Bordeaux (2007 – 2009).

He recent­ly (co-)orga­ni­zed exhi­bi­ti­ons and pro­jects such as Four Sisters” (Jewish Museum of Belgium, Brussels, 2023), A Glittering Ruin Sucked Upwards” (HISK, Brussels, 2022), How to be Organic?” (Country SALTS, Bennwil, 2022), Gordon Matta-Clark: Material Thinking” (Canadian Center for Architecture, Montreal and Museum der Moderne, Salzburg, 2019 – 2021), By repe­ti­ti­on, you start noti­cing details in the lands­ca­pe” (Le Commun, Geneva, 2019). He co-edi­­ted Almanach Ecart. A col­lec­ti­ve archi­ve, 1969 – 2019” (HEAD-Geneva/ art&fiction, 2019), that has been awar­ded the Golden Letter, the hig­hest award of the 2020 edi­ti­on of the Best Book Design from All Over the World.

As a wri­ter, he con­tri­bu­ted to seve­r­al books, cata­lo­gues and peri­o­di­cals inclu­ding Conceptual Fine Arts, Mousse, Spike and Frieze. He taught at various schools and uni­ver­si­ties, among them Ecole du Louvre, Paris, HEAD – Genève and erg, Brussels. Since 2018, he ser­ves as a PhD Supervisor at the Royal Academy of the Arts in Oslo. Recently publis­hed: Blackout”, a publi­ca­ti­on relea­sed by Geneva’s Centre d’Edition Contemporaine, in 2023