Ailsa Cavers


Studio Vaartstraat
Periode: 01.01—31.12.2016

Ailsa Cavers (°1988, UK) woont en werkt in België is een gra­fisch ont­wer­per die zich­zelf voor­doet als een kun­ste­na­res. Momenteel staat ze aan de lei­ding van de dres­sel design stu­dio, het fie­sta book pro­ject en de helft van het Brusselse label out­si­der club­mu­ziek basic moves.


Website
Kopie van AILSA CAVERS 2 min Kopie van AILSA CAVERS 3 min Kopie van AILSA CAVERS 4 min Kopie van AILSA CAVERS 5 min Kopie van AILSA CAVERS 6 min

Ailsa Cavers

Het werk van Ailsa Cavers behan­delt de over­dracht van mate­ri­ë­le ken­nis, de pro­duc­tie of de kun­de van het maken’. Ze ver­kent de wens van de kun­ste­naar om in een tijd­perk van trans­dis­ci­pli­na­ri­teit opnieuw ambach­te­lij­ke ken­nis te ver­ga­ren en te beheer­sen. De manier waar­op deze ambach­te­lij­ke ken­nis wordt over­ge­le­verd staat in het mid­del­punt van haar werk: of het nu gaat over de tra­di­ti­o­ne­le hië­rar­chi­sche over­le­ve­ring van mees­ter naar leer­ling, een hand­boek voor zon­dags­schil­ders of video handleidingen.