Ballet Dommage:
VOLK


30CC-Residentie
Periode: 14.04—16.06.2018

Ballet Dommage is een the­a­ter­col­lec­tief, opge­richt in 2010 door de acteurs/​theatermakers/​vrienden Katrien Valckenaers en Maxim Storms. We volg­den samen de mas­ter­op­lei­ding dra­ma aan het KASK Gent en stu­deer­den daar af met de voor­stel­ling We All Need Some in 2012.


Website
Partnership(s): 30CC
BALLET DOMAGE 2018 BALLET DOMAGE 2018 3 BALLET DOMAGE 2018 2

Ballet Dommage:
VOLK

Binnen ons col­lec­tief Ballet Dommage wil­len wij graag een onder­zoek­sluik toe­voe­gen, onder de titel VOLK. In vori­ge pro­jec­ten heb­ben wij getracht om de ver­bin­te­nis met het publiek te ver­ster­ken, het the­a­ter te zien als één groot huis/​verhaal waar een bij­zon­de­re ont­moe­ting plaats­vindt. We mer­ken dat the­a­ter een medi­um is wat enkel een klein deel van de bevol­king aan­spreekt. We heb­ben schrik tel­kens in het­zelf­de water te zwem­men wan­neer we enkel voor­stel­lin­gen maken in een the­a­ter­zaal. Graag zou­den we een diver­se stad ont­moe­ten en niet enkel onze the­a­ter­vrien­den. VOLK wordt een pro­ject dat zich ont­leedt in ver­schil­len­de frag­men­ten. Elk frag­ment zien wij als een nieu­we poging, een nieuw enga­ge­ment op zoek naar een bij­zon­de­re ont­moe­ting’ in de stad.