07—09.05.2021
Halfopen 2021

MDC CASCO 01 054 LR

Op 7, 8 en 9 mei opent Cas-co zijn deu­ren gedeel­te­lijk voor het publiek, half onli­ne, half offli­ne. Dit sei­zoen geen open studio’s, maar wel een alter­na­tief, corona­proof pro­gram­ma, CAS-CO HALFOPEN. Een moment om de diver­se wer­kin­gen die samen­ko­men in Cas-co te belichten.

Dit pro­gram­ma kwam tot stand naar aan­lei­ding van Atelier in Beeld, waar­van het offli­ne luik afge­last werd.

 • Cas-co zet de deu­ren van 7 tot 9 mei tus­sen 13u00 tot en met 18u00 open. Reserveren is niet nood­za­ke­lijk, maar de maxi­ma­le capa­ci­teit (1/​10m²) van de ver­schil­len­de ruim­tes en de afstands­maat­re­gels wor­den ten allen tij­de gerespecteerd.


  STUDIO Edities

  Alle der­tien STUDIO-resi­den­ten van Cas-co ont­wik­kel­den een eigen edi­tie, die tij­dens Halfopen getoond en ver­kocht wordt. Twijfel je nog? Na het week­end van Halfopen kan je de edi­ties recht­streeks bij de kun­ste­naar kopen.

  Kunstenaars: Stiel, An Roovers, Sarah De Vos, Jan Duerinck, Jan Vandenplas, Matthijs van der Burgt, Siemen Van Gaubergen, Club Efemeer (Maarten Vanermen en Arnaud De Wolf), Fijn Atelier, Kaïn Walgrave, Lore Stessel, Bram Kerkhofs, Elise Eeraerts & Roberto Aparicio Ronda


  OFF THE, GRID — The Land of the Confused

  The Land of the Confused neemt voor drie maan­den lang Off the, Grid, de artist-run spa­ce in Cas-co, over. LOTC is als een ver­an­der­lijk land­schap, dat bewoond wordt door een noma­disch kun­ste­naars­col­lec­tief. Cas-co stelt de ruim­te van Off the, Grid, als onont­gon­nen ter­rein, ter beschik­king aan de bewo­ners van het land. Zij wer­ken er drie maan­den lang aan Cascade’, een immer trans­for­me­ren­de ten­toon­stel­ling. Tijdens het week­end van 7 tot 9 mei zal de beschou­wer een tij­de­lijk bevro­ren” Cascade’ aantreffen.

  Kunstenaars: Flor Maesen, Michiel Ceulers, Bert Jacobs, Paepens & Persyn, Elen Braga, Martha T’Hooft, Pommelien Koolen, Chloe Arroy, Simon Masschelein, Fran Van Coppenolle, Micha Goldberg, Lennert De Lathauwer, Stefania Assandri en Sadrie Alves


  N+1 – Margo Veeckman

  In het werk van Margo Veeckman (°1997, Gent) komen tex­tiel, gevon­den voor­wer­pen, sculp­tuur, foto’s en video samen. Tijdens haar N+1 resi­den­tie onder­zoekt Margo de rela­tie tus­sen de afwe­zig­heid van beli­chaam­de ken­nis en de heden­daag­se angst voor vrou­we­lijk­heid. Tijdens Halfopen stelt Margo haar ate­lier open om te expe­ri­men­te­ren met nieu­we vor­men van non-ver­ba­le communicatie.

  De resi­den­tie van Margo is onder­steund door SABAM for culture.

 • Op zon­dag 9 mei, tus­sen 14u00 en 18u00, gaan Sammy Ben Yakoub en Gerlinde Van Puymbroeck tij­dens een livestream­ses­sie in gesprek met de kun­ste­naars in en rond­om Cas-co. Tijdens de stream wor­den ook de STUDIO pod­casts en de video­tekstre­por­ta­ge over Cas-co gelanceerd.


  STUDIO pod­casts

  Sammy Ben Yakoub ont­wik­kel­de de laat­ste maan­den een nieu­we pod­cas­treeks met STUDIO-resi­den­ten. Het for­mat is een­vou­dig: hij voert gesprek­ken met een resi­dent in zijn/​haar studio.Op zon­dag 9 mei tus­sen 13u00 en 18u00 stelt Sammy de pod­casts, tij­dens de livestream­ses­sie, voor aan het publiek.

  Kunstenaars in de eer­ste vier afle­ve­rin­gen: An Roovers, Jan Duerinck, Lore Stessel en Bram Kerkhofs


  Online beluis­te­ren

  Videotekstreportage — Gerlinde Van Puymboeck en Wouter Elsen

  Gerlinde Van Puymboeck (auteur) en Wouter Elsen (video­ma­ker) wer­pen een blik van bui­ten­af op Cas-co: wat gebeurt er, wie zijn de gebrui­kers, wel­ke ver­ha­len val­len er te sprok­ke­len? Tijdens een kort lite­rair ver­blijf in Cas-co schreef Van Puymbroeck een tekst, die op zijn beurt weer dien­de als basis voor nieu­we video­beel­den van de hand van Wouter Elsen en beel­den van Sander De Baedts.

  De video wordt, net zoals de pod­casts, voor het eerst voor­ge­steld tij­dens de zon­dag­se livestream ses­sie. Het resul­taat zal het vol­le­di­ge week­end lang ook offli­ne te bekij­ken zijn in Cas-co.