Chantal van Rijt


Off the Grid
Periode: 02.06—17.09.2023

ENG

Chantal van Rijt (°1984, NL) lives and works in Brussels. She holds a Master of Fine Arts from KASK in Ghent and has pre­vious­ly exhi­bi­ted at BredaPhoto, 019, International Film Festival Rotterdam, In de Ruimte, SB34 and Museum M. Van Rijt recei­ved the Mathilde Horlait-Dapsens Prize in 2017 and the Mondrian Fund for Young Talent in 2019.NL

Chantal van Rijt (°1984, NL) woont en werkt in Brussel. Ze behaal­de een mas­ter in de beel­den­de kun­sten aan het KASK in Gent en expo­seer­de eer­der bij BredaPhoto, 019, International Film Festival Rotterdam, In de Ruimte, SB34 en Museum M. Van Rijt ont­ving de Mathilde Horlait-Dapsens Prijs in 2017 en het Mondriaan Fonds voor Jong Talent in 2019.


Website
Partnership(s): 019
Timekeepers install echo 2000 B 300dpi Tiny tube dwellers FIN 2000 H 300dpi A Plea for the Unpleasant 9 20 30 240dpi A Plea for the Unpleasant 2 20 30 240dpi

Chantal van Rijt

ENG

The prac­ti­ce of Chantal van Rijt is dri­ven by expe­ri­men­ta­ti­on. Like a con­tem­po­ra­ry alche­mist, she dives into the mate­ri­al sto­ries of plants, ani­mals and other natu­ral sub­stan­ces. Inspired by researching his­to­ries and pos­si­ble futu­res, she often takes a sin­gle point and lets it unra­vel into an exten­ded lands­ca­pe. Her sub­jects are found in the orga­nic realm as well as in the cli­ni­cal crad­le of a labo­ra­to­ry. Protagonists that have made an appe­a­ran­ce in the work are wood­worms, the sun, the dead­ly taxus bac­ca­ta and the earsto­ne of a fish.NL

De prak­tijk van Chantal van Rijt wordt gedre­ven door expe­ri­ment. Als een heden­daag­se alche­mist duikt ze in de mate­ri­ë­le ver­ha­len van plan­ten, die­ren en ande­re natuur­lij­ke sub­stan­ties. Geïnspireerd door het onder­zoe­ken van geschie­de­nis­sen en moge­lij­ke toe­kom­sten, neemt ze vaak een enkel punt en laat dat uit­ra­fe­len tot een uit­ge­breid land­schap. Haar onder­wer­pen zijn zowel terug te vin­den in de orga­ni­sche wereld als in de kli­ni­sche wieg van een labo­ra­to­ri­um. Protagonisten die al zijn voor­ge­ko­men in het werk zijn hout­wor­men, de zon, de dode­lij­ke taxus bac­ca­ta en de oor­steen van een vis.