Structurele samenwerking met SEA Foundation, Tilburg (NL)

2 FB1 B922 2780 4 FB3 B34 E 3 BE9 A597 CEB3

In 2023 heeft Off the Grid, het resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plat­form van Cas-co, de ambi­tie opge­vat om haar inter­na­ti­o­na­le hori­zon­ten ver­der te ver­bre­den. Middels de onder­steu­ning van het fonds Grensverleggers, beheerd door deBuren, kun­nen we gedeel­de inte­res­ses, syn­er­gie­ën en com­ple­men­tai­re moge­lijk­he­den ver­ken­nen met ons buur­land Nederland, en meer spe­ci­fiek de pro­vin­cie Noord-Brabant. De komen­de maan­den wordt een struc­tu­re­le samen­wer­king opge­start met SEA Foundation, Tilburg.


Doelstellingen:

OTG wil ener­zijds enga­ge­men­ten aan­gaan met gelijk­ge­zin­de ten­toon­stel­lings- en resi­den­tie­wer­kin­gen, zoals SEA Foundation (Tilburg, NL), en ander­zijds nieu­we invloe­den van de Nederlandse cul­tu­re­le scè­ne explo­re­ren. Voor de peri­o­de maart — juni zal OTG een pro­ject op poten zet­ten met een dui­de­lijk Nederlandse dimen­sie, dat ver­der zal uit­groei­en tot een struc­tu­reel samen­wer­kings­ver­band tus­sen de betrok­ken regi­o’s Vlaams-Brabant (BE) en Noord-Brabant (NL) in het ver­de­re ver­loop van 2023


Samenwerking SEA:

Stichting SEA Foundation wordt, als de tegen­han­ger van Cas-co in Tilburg, bena­derd als een uit­vals­ba­sis voor het pro­ject. SEA is een dyna­misch kun­ste­naars­ini­ti­a­tief, dienst­baar aan artis­tie­ke beroeps­prak­tij­ken die zich onder de muse­a­le en com­mer­ci­ë­le radar bevin­den. De inte­gri­teit van de kun­ste­naar staat voor­op in de mis­sie en metho­do­lo­gie van SEA. De wer­king laat beper­ken­de kaders van dis­ci­pli­ne, leef­tijd, afkomst, gen­der en soci­a­le sig­na­tuur voor wat ze zijn en gaat juist op zoek naar de raak­vlak­ken tus­sen kunst, duur­zaam­heid, eco­lo­gie en maat­schap­pe­lij­ke aspec­ten, gene­ra­ties en cul­tu­ren. Het pro­gram­ma van SEA slaat een brug tus­sen kun­ste­naars en cura­to­ren, tus­sen het loka­le- en inter­na­ti­o­na­le kunst­veld, en tus­sen kun­ste­naar en publiek. 


Artistiek Programma:

De uit­wis­se­ling tus­sen SEA en Cas-co behelst de samen­wer­king met vier vrou­we­lij­ke Nederlandse kun­ste­naars: Doris Hardeman, Chantal van Rijt, Mireille Tap en Brieke Drost (Laatste twee: Syzygy Collective) bin­nen de programma’s van bei­de orga­ni­sa­ties. De resi­den­ties, die zich inbed­den in het resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plat­form Off the Grid, mon­den uit in een publiek pro­gram­ma, geti­teld Acts of Care: Solidarity and Empowerment, in Leuven en Tilburg. De selec­tie van de kun­ste­naars door­breekt het gla­zen pla­fond en ver­trekt van­uit de gemeen­schap­pe­lij­ke the­ma’s van de programma’s van SEA en OTG; soli­da­ri­ty en empo­wer­ment, waar­bij het gesprek als een ver­bin­den­de fac­tor optreedt en nieu­we vor­men van zorg wor­den onder­zocht bin­nen bei­de (artis­tie­ke) com­mu­ni­ties.


Discursief Programma:

Voor het dis­cur­sief pro­gram­ma nodigt Cas-co tot slot maan­de­lijks Nederlandse cul­tuur­wer­kers (of cura­to­ren die een ster­ke link heb­ben met Nederland) uit om hun prak­tijk te pre­sen­te­ren en ver­vol­gens in gesprek te gaan met de resi­den­ten van OTG. De komen­de maan­den op het pro­gram­ma: Zeynep Kubat (22 maart), Pádraic E. Moore (20 april), Johan Gustavsson (9 juni) en Roos Gortzak (22 juni).


Dit pro­ject kwam tot stand met dank aan de steun van Grensverleggers / deBuren