Diederik Peeters


Studio Vaartstraat
Periode: 01.01.2016—31.12.2020
Diederik Peeters is Meester in de Beeldende Kunsten (KASK, Gent, 1996). Hij werk­te als acteur en per­for­mer met o.a. Guy Cassiers, Frank Theys, Alain Platel, Jan Fabre, Erna Omarsdottir, Alexandra Bachzetsis en de Superamas, en advi­seer­de ver­schil­len­de col­le­ga’s in hun werk­pro­ces (Lies Pauwels, PONI, Kate McIntosh,…). Daarnaast maak­te hij zelf een aan­tal per­for­man­ces en instal­la­ties. Hij is ook stich­tend lid van SPASM, het per­for­man­ce trio dat meest­al optreedt in musea en gal­le­rij­en, ver­bor­gen in de ver­duis­ter­de nabij­heid van kas­ten, pla­fonds en meer van dat. Tot slot richt­te hij samen met Hans Bryssinck en Kate McIntosh richt­te SPIN op, een Brussels artist-run onder­zoeks- en ondersteuningsplatform.

Website
DIEDERIK PEETERS 2 DIEDERIK PEETERS Kopie van DIEDERIK PEETERS Red Herring DIEDERIK PEETERS 1 Kopie van DIEDERIK PEETERS Hulk

Diederik Peeters

Diederik Peeters wordt nu en dan in het werk van col­le­ga-kun­ste­naars gesig­na­leerd, ver­nuf­tig ver­momd als per­for­mer, acteur of zelfs advi­seur. Maar hij blijft ook aan­drin­gen op zijn eigen artis­tie­ke brouw­sels, soms in samen­wer­king met zorg­vul­dig geko­zen tra­wan­ten. Hij is offi­ci­eel gedi­plo­meerd beel­dend kun­ste­naar, per onge­luk ver­dwaald in de paar­den­stal­len van de podi­um­kun­sten. Hij maakt meest­al per­for­man­ces, maar werd ook al betrapt op het schrij­ven van tek­sten, het beden­ken van instal­la­ties en video’s of ande­re moei­lijk te cate­go­ri­se­ren amal­ga­men. Omdat Peeters aan een patho­lo­gi­sche voor­keur voor ver­war­ring lijdt, wor­den in zijn werk onmo­ge­lij­ke con­tra­dic­ties en absur­de kop­pig­he­den con­se­quent op elkaar gestapeld.