17.10.2018, 00:00—00:00
Diederik Peeters (Let's Talk Leuven)

DIEDERIK PEETERS

In zijn pro­ject Apparitions zoekt Peeters uit hoe het nu eigen­lijk zit met het leven na de dood. Vermomd als spi­ri­tist infil­treert hij het ein­de van de 19de eeuw om zich daar te men­gen onder voor­aan­staan­de weten­schap­pers, en de fan­ta­sie­ën te onder­zoe­ken die popu­lai­re uit­vin­din­gen uit die tijd omrin­gen. Simultaan kata­pul­teert hij zich naar het ein­de van de 21ste eeuw om na te gaan wel­ke ont­wik­ke­lin­gen gebruikt wor­den om de doden te her­rij­zen, en met wel­ke hard- of soft­wa­re gees­ten en spo­ken opnieuw toe­gang kun­nen krij­gen tot een lichaam. In zijn ten­toon­stel­ling in STUKcafé tonen we enke­le teke­nin­gen en arte­fac­ten die Peeters tij­dens zijn expe­di­ties kon opgraven.

Noteer even­eens: op don­der­dag 15 novem­ber gaat Diederik Peeters’ nieu­we per­for­man­ce Forgotten Futures in pre­mi­è­re op Playground.

Sinds najaar 2017 wer­ken Cas-co en STUK samen aan een pre­sen­ta­tie­plat­form voor beel­den­de kun­ste­naars ver­bon­den aan Cas-co. STUKcafé biedt hier­bij expo­ruim­te aan Cas-co resi­den­ten (N+1 & STUDIO) die de bezoe­kers ver­ras­sen met beel­dend werk uit de Cas-co Studio’s.

STUKCAFÉ

17 OCT16 DEC


OPENING

WE 17 OCT — 19:00


INTRO, ARTIST TALK & RECEPTION
INFO

STUK


OPENING HOURS

MOFR 11:002:00

SASU 14:002:00

EXCEPTIONS: 1 NOV & 11 NOV: 18:002:00