EME


30CC-Residentie
Periode: 08—09.11.2020
EME is het ali­as van Emeraude Kabeya, gebo­ren in Kinshasa, Congo en als kleu­ter ver­huisd naar Leefdaal, België.

Partnership(s): 30CC
EME 2 EME EME 3

EME

Als tie­ner begon ze te expe­ri­men­te­ren met cover­bands en zong ze in enke­le hip­hop pro­jec­ten. Het bleef bij een vrij­blij­ven­de hob­by tot ze in 2014 door de Leuvense stu­den­ten­ra­dio Radio Scorpio werd gevraagd om mee te doen aan een blues­ge­tint All Star-pro­ject met een resem muzi­kan­ten van ver­schil­len­de muzi­ka­le kom­af. Emeraude vond in dat col­lec­tief gelijk­ge­zin­den aan wie ze enke­le van haar songs liet horen. Haar tek­sten en soul­stem, die soms teder, dan weer krach­tig klinkt, raak­ten de 6 ande­re muzi­kan­ten in hun soul­vol­le ziel: de band rond EME was geboren.

Voortbordurend op Emeraude’s lyrics en flow brengt EME een mix van Soul, R&B en ste­vi­ge Funkrock. Denk D’Angelo live of een soort kruis­be­stui­ving tus­sen Anouk anno 90 en Funkadelics, met de nodi­ge knip­ogen naar de hip­hop cul­tuur. Kort samen­ge­vat; Rockfull Soul met street cred.

Live neemt EME zich de ambi­tie voor om de men­sen te doen dan­sen, of naar eigen zeg­gen; hen te laten schuren.

In 2015 haal­de ze de fina­le plaats in Rockvonck en werd EME ook gese­lec­teerd voor Studio Brussel’s De Nieuwe Lichting. De laat­ste beschreef haar sound als Catchy, fun­ky en een tik­je geil’.

In 2017 kreeg ze de eer om AFROPUNK fes­ti­val in Parijs te ope­nen. De zomer van 2017 sloot ze af met een thuis­match op het groot­ste podi­um van Leuven tij­dens Half Oogst.

EME tim­mert rus­tig aan haar eer­ste sin­gle, maar houdt onder­tus­sen haar live repu­ta­tie hoog.