Heike Langsdorf:
Mount Tackle


30CC-Residentie
Periode: 01—31.01.2016
Danseres en per­for­man­ce­kun­ste­naar Heike Langsdorf woont en werkt in Brussel. Ze stu­deer­de heden­daag­se dans aan ArtEZ Arnhem en volg­de het post­mas­ter-pro­gram­ma a.pass. Ze werk­te met en voor ver­schil­len­de the­a­ter­ma­kers, cho­re­o­gra­fen, beel­dend kun­ste­naars en archi­tec­ten, waar­on­der Jan Fabre, Alexander Baervoets, Kris Verdonck, Davis Freeman, Ula Sickle, Einat Tuchman, Lilia Mestre, e.a.

Partnership(s): 30CC
Screenshot 2018 05 08 15 14 53

Heike Langsdorf:
Mount Tackle

Mount Tackle is een bewe­ging in drie delen voor jong en oud. Kom bin­nen en maak het jezelf gemak­ke­lijk, neem zoveel tijd en afstand als je wil. Er is geen ide­a­le kijk­po­si­tie: wan­del mis­schien wat rond, ga op ver­ken­ning, of relax een beet­je. Mount Tackle bestaat uit veel spul­len – je mag die aan­ra­ken of met rust laten. Soms zijn we in het don­ker en kwets­baar, take care. Mount Tackle is een per­for­man­ce zon­der gespro­ken taal, maar waar wel een woor­den­zoek­tocht aan voor­af ging. In onze super­di­ver­se samen­le­ving leven veel ver­schil­len­de cul­tu­ren naast elkaar en door elkaar, ieder kijkt op zijn manier. Is een gesprek moge­lijk? Welke woor­den, wel­ke tekens zor­gen voor dezelf­de gedach­ten bij ver­schil­len­de mensen?