Het Kwartier & Freek Mariën:
The Wetsuitman


30CC-Residentie
Periode: 01—31.12.2018

Het Kwartier is een ensem­bla­ge’: geen vast gezel­schap maar een assem­bla­ge van men­sen met wie we een lang­du­ri­ge band opbou­wen. Een ster­ke inhou­de­lij­ke basis, onder­zoek, tekst en dra­ma­tur­gie staan cen­traal. Dat wil­len we tonen in jeugd- en vol­was­se­nen­voor­stel­lin­gen én in tek­sten van aller­lei aard. We wil­len ver­ras­sen­de en rele­van­te voor­stel­lin­gen maken waar­in de inhoud zich uit in tekst én vorm. We wil­len pro­za, poë­zie, columns of the­a­ter schrij­ven, gety­peerd door een naden­ken­de lichtheid’.

Freek Mariën (°1988, Gent) is schrij­ver en the­a­ter­ma­ker. Hij stu­deer­de Drama aan KASK Gent. Hij is artis­tiek lei­der bij Het Kwartier, voor­heen bij De Nietjesfabriek. Daarmee maakt hij jeugd- en vol­was­se­nen­voor­stel­lin­gen met focus op een straf­fe tekst, een ste­vi­ge inhou­de­lij­ke basis en een niet-evi­den­te vorm of the­ma­tiek. Hiernaast is hij gast­do­cent schrij­ven aan LUCA Drama. Freek won de inter­na­ti­o­na­le Kaas & Kappes Dramatikerprijs 2012, de Prijs voor de Letterkunde Oost-Vlaanderen 2014 en de Taalunie Toneelschrijfprijs (win­naar 2015, nomi­na­tie 2017 en 2019).


Website
Partnership(s): 30CC
HET KWARTIER FREEK MARIEN HET KWARTIER FREEK MARIEN WETSUIT Yuri Van Der Hoeven HET KWARTIER FREEK MARIEN WETSUIT 4 Yuri Van Der Hoeven HET KWARTIER FREEK MARIEN WETSUIT 2 Yuri Van Der Hoeven

Het Kwartier & Freek Mariën:
The Wetsuitman

In decem­ber 2018 werkt Het Kwartier met een cast van veel­zij­di­ge spe­lers-makers tij­dens hun PODIUM resi­den­tie (30CC & Cas-co) aan hun nieu­we pro­ject The Wetsuitman.

The Wetsuitman start als detec­ti­ve, ont­popt zich tot sur­veil­lan­ce­stuk en ein­digt als dra­ma mid­den­in de vluch­te­lin­gen­cri­sis. Vier een­ak­ters met elk een eigen set­ting en per­so­na­ges ver­tel­len een groot ver­haal rond iden­ti­teit. Door de radi­ca­le over­gan­gen in stijl en vorm tij­dens het stuk speelt Het Kwartier met hoe con­text en pre­sen­ta­tie­wij­ze de per­cep­tie kan sturen.

Try-out: don­der­dag 20 decem­ber, 13u30, Cas-co