Myrthe van der Mark


Off the Grid
Periode: 06.02—06.03.2023

ENG

Myrthe van der Mark (1989, NL) went to The Institute of Performative Arts — Toneelacademie Maastricht (NL), whe­re she beca­me a Master of Arts in 2021. She stu­died 1 year of Drama — Directing at the RITCS in Brussels (BE) in 2015. In 2012 she obtai­ned her Bachelor degree of Fine Arts at ArtEZ, University of the Arts in Arnhem (NL). With her per­for­man­ce L’Air’ she beca­me first lau­re­a­te of Art Contest 2020. In 20/’21 she is resi­dent at Zuidpool, Frans Masereel Centrum, Kunstencentrum BUDA, Het Bos, C‑Takt, Vonk Studio’s, School van Gaasbeek, and recei­ves sup­port from The Flemish Government, Stichting Niemeijer Fonds, Platform 0090 and Otty Park, the lat­ter ser­ves as her back offi­ce. She showed her work at Extra City, 10N Brussels, Avee Gallery, Platvvorm, Z33, Ulterieur, Cc Binder, Kransen, Art Brussels, Universal Exports, Museum D’Hondt-Dhaenens, M HKA and Red Herring Salon. In 22 she recei­ves a devel­op­ment grant for two years by The Flemish Government. In 23 she is resi­dent at Cas-co and STUK, whe­re she will devel­op a pie­ce in the con­text of Artefact 23.NL

Myrthe van der Mark (1989, NL) stu­deer­de aan The Institute of Performative Arts — Toneelacademie Maastricht (NL), waar ze in 2021 Master of Arts werd. Ze stu­deer­de 1 jaar Drama — Regie aan het RITCS in Brussel (BE) in 2015. In 2012 behaal­de ze haar bache­lor Beeldende Kunst aan ArtEZ, University of the Arts in Arnhem (NL). Met haar voor­stel­ling L’Air’ werd ze eer­ste lau­re­aat van Art Contest 2020. In 20/’21 is ze in resi­den­tie bij Zuidpool, Frans Masereel Centrum, Kunstencentrum BUDA, Het Bos, C‑Takt, Vonk Studio’s, School van Gaasbeek, en krijgt ze steun van de Vlaamse Overheid, Stichting Niemeijer Fonds, Platform 0090 en Otty Park, de laat­ste fun­geert als haar back­of­fi­ce. Ze toon­de haar werk reeds bij Extra City, 10N Brussels, Avee Gallery, Platvvorm, Z33, Ulterieur, Cc Binder, Kransen, Art Brussels, Universal Exports, Museum D’Hondt-Dhaenens, M HKA en Red Herring Salon. In 22 ont­vangt ze een ont­wik­ke­lings­beurs voor twee jaar van de Vlaamse Regering. In 23 is ze resi­dent bij Cas-co en STUK, waar ze een stuk zal ont­wik­ke­len in het kader van Artefact 23.


Website
Min 003 Not to be confused with magnesium min Not to be confused with manganese min

Myrthe van der Mark

ENG

We wel­co­me Myrthe van der Mark for a short resi­d­en­cy at Cas-co. During one month, she will research for her long-term pro­ject AT THIS HEIGHT, BUT NOT YET IN ITS FULLNESS, resul­ting in a new art­work that will be pre­sen­ted at Artefact (STUK Leuven) in June.


About the artist:

Myrthe van der Mark’s prac­ti­ce is best descri­bed as a dyna­mic per­for­man­ce-col­la­ge foun­ded on impro­vi­sa­ti­on and asso­ci­a­ti­ve leaps. Her research, in various medi­ums, aims to explo­re what it imp­lies to main­tain in a par­ti­cu­lar pla­ce for only an exten­ded peri­od of time. From a broa­der per­spec­ti­ve: how do the pos­si­bi­li­ties that per­for­man­ce opens up inter­sect with other dis­ci­pli­nes? A dis­cre­te per­spec­ti­ve on prac­ti­ce, foregroun­ding, con­cept and lan­gu­a­ge. A gestu­re that deri­ves from direct expe­rien­ce and allu­des to absen­ce and pre­sen­ce. On the abi­li­ty to sen­se things befo­re they hit you. Predominantly visu­al, ephe­me­ral, direct, figu­ra­ti­ve lan­gu­a­ge of gestu­res and movement.NL

We ver­wel­ko­men Myrthe van der Mark voor een kor­te resi­den­tie bij Cas-co. Gedurende een maand zal ze onder­zoek doen voor haar lan­ge­ter­mijn­pro­ject AT THIS HEIGHT, BUT NOT YET IN ITS FULLNESS, resul­te­rend in een nieuw kunst­werk dat in juni gepre­sen­teerd zal wor­den in Artefact (STUK Leuven).


Over de kun­ste­naar:

Myrthe van der Mark’s prak­tijk kan het best omschre­ven wor­den als een dyna­mi­sche per­for­man­ce-col­la­ge geba­seerd op impro­vi­sa­tie en asso­ci­a­tie­ve spron­gen. Haar onder­zoek, in ver­schil­len­de media, is gericht op het ver­ken­nen van wat het bete­kent om je voor lan­ge­re tijd op een bepaal­de plek te bevin­den. Vanuit een bre­der per­spec­tief: hoe krui­sen de moge­lijk­he­den die per­for­man­ce biedt zich met ande­re dis­ci­pli­nes? Een dis­creet per­spec­tief op prak­tijk, foregroun­ding, con­cept en taal. Een gebaar dat voort­komt uit direc­te erva­ring en zin­speelt op afwe­zig­heid en aan­we­zig­heid. Over het ver­mo­gen om din­gen aan te voe­len voor­dat ze je raken. Overwegend visu­eel, efe­meer, direct, figu­ra­tie­ve taal van geba­ren en beweging.