OVERHERE COLLECTIVE:
OVER//HERE


30CC-Residentie
Periode: 02—31.01.2023

CONCEPT & SPEL Tristan Feyten, Runa Robbroeckx, Stan Martens, Femke Van der Steen
COACHING Bosse Provoost
DRAMATURGIE Peter Anthonissen
SPELCOACH Johan Knuts
ONTWERP MUZIEK Jolan Decaestecker (Empty Apartments)
ONTWERP LICHT & TECHNIEK Lars Uten
DECOR Tristan Feyten, Runa Robbroeckx, Stan Martens Femke Van der Steen, Lars Uten
COPRODUCTIE fABULEUS
IN SAMENWERKING MET FroeFroe
MET DE STEUN VAN 30CC, CC Het Gasthuis, deAuteurs, de Vlaamse over­heid
MET DANK AAN Brenda Corijn, Tuur Devens, Pleun van Engelen, Ellis Meeusen, Lena Meckler, Fleur Scharrenburg, Tom Herbots, Ann Schoeters, Dieuwke Raymaekers, Lore Verhoeven, Willem Herbots, Cas-co
FOTO’s Tom Herbots


Overhere tomherbots 29 Overhere tomherbots 13 Overhere tomherbots 64

OVERHERE COLLECTIVE:
OVER//HERE

NL

OVER//HERE is een fluf­fy, spe­cu­la­tief en hoop­vol ver­haal met als hoofd­rol onze ver­sle­ten’ pla­neet: de Aarde. Een plui­zi­ge maquet­te van het ein­de van de wereld. Een abstrac­te, sci­en­ce­fic­ti­on kome­die over dat wat niet mee mag op de raket. Een dysto­pisch feest­je met alles wat achterblijft.

Dit ver­haal speelt zich af in een nabije toe­komst en toont de ver­stoor­de, toxi­sche en schijn­baar onmo­ge­lij­ke ver­hou­ding tus­sen de mens­heid en haar bio­toop.
Alle men­sen wil­len weg­vluch­ten van deze ver­ve­len­de en kapot­te pla­neet, waar het weer onvoor­spel­baar is en onkruid onge­vraagd groeit.
Daarom bou­wen ze een gigan­ti­sche, hyper­so­ni­sche raket, die ieder­een mee­neemt naar een nieu­we, bete­re’ pla­neet.
Deze zach­te, met wol gehaak­te wereld is een kind­vrien­de­lij­ke meta­foor, een moti­ve­ren­de trai­nings­si­te voor onze ver­beel­ding en zoge­zeg­de imma­tu­re naï­vi­teit. We wil­len jon­ge­re gene­ra­ties aan­zet­ten om te reflec­te­ren, actie te onder­ne­men tegen de teloor­gang van thuis: De Aarde.

OVER//HERE is een taal­lo­ze, beel­den­de ver­tel­ling, met als wol­len’ draad het ver­haal van een spe­ci­fie­ke plek op aar­de. Met behulp van vis­draad, plak­band en dood­ge­wo­ne objec­ten onder­zoe­ken we samen met de toe­schou­wer naar de poë­zie van het alle­daag­se, waar­in onze men­se­lij­ke onhan­dig­he­den en tekort­ko­min­gen als kata­ly­sa­tor van de eco­lo­gi­sche cri­sis wor­den neergezet. 

OVERHERE col­lec­tief bestaat uit de vier jon­ge the­a­ter­ma­kers: Tristan Feyten, Runa Robbroeckx, Femke Van der Steen en Stan Martens. In 2022 won­nen ze met hun eer­ste voor­stel­ling OVER/\HERE de Boze Wolf Prijs voor Aanstormend Talent bin­nen het figu­ren­the­a­ter. Ze ver­tel­len steeds het ver­haal van een zeer spe­ci­fie­ke plek. Deze plek is het hoofd­per­so­na­ge en de mens is een pas­sant, op gelij­ke voet met de objec­ten en de natuur om hen heen. Het decor en de objec­ten op de scè­ne leven even­veel als de per­so­na­ges die voor­bij komen. Met vis­draad laten ze wol­ken zak­ken, bloe­men groei­en, rot­sen zwe­ven. In een tijd van naken­de kli­maat­ca­ta­stro­fes en doem­den­ken voe­len ze de nood om hoop­vol­le ver­ha­len te vertellen.ENG

OVER//HERE is a fluf­fy, spe­cu­la­ti­ve and hope­ful sto­ry star­ring our worn-out’ pla­net: Earth. A fluf­fy maquet­te of the end of the world. An abstract, sci-fi come­dy about that which is not allo­wed on the roc­ket. A dysto­pi­an par­ty with eve­ry­thing left behind.

Set in a near futu­re, this sto­ry depicts the dis­tur­bed, toxic and see­min­gly impos­si­ble rela­ti­ons­hip bet­ween huma­ni­ty and its bio­to­pe.
All humans want to esca­pe from this nasty and bro­ken pla­net, whe­re the wea­ther is unpre­dic­ta­ble and weeds grow unin­vi­ted.
So they build a giant, hyper­so­nic roc­ket, which takes eve­ry­o­ne to a new, bet­ter’ pla­net.
This soft, wool-hoo­ked world is a child-friend­ly metap­hor, a moti­va­ti­o­nal trai­ning ground for our ima­gi­na­ti­on and so to speak imma­tu­re nai­ve­ty. We want to encou­ra­ge youn­ger gene­ra­ti­ons to reflect, to take acti­on against the demi­se of home: The Earth.

OVER//HERE is a lan­gu­a­ge-free, visu­al nar­ra­ti­ve, with a com­mon thread being the sto­ry of a spe­ci­fic pla­ce on Earth. Using fis­hing line, stic­ky tape and ordi­na­ry objects, we explo­re with the vie­wer the poe­try of the eve­ry­day, in which our human clum­si­ness and short­co­mings are port­ray­ed as cata­lysts of the eco­lo­gi­cal crisis.

OVERHERE col­lec­ti­ve con­sists of the four young the­a­tre makers: Tristan Feyten, Runa Robbroeckx, Femke Van der Steen and Stan Martens. In 2022, they won the Boze Wolf Prize for Up-and-coming Talent within figu­re the­a­tre with their first per­for­man­ce OVER/\OVERHERE. They always tell the sto­ry of a very spe­ci­fic pla­ce. This pla­ce is the main charac­ter and humans are pas­sers-by, on equal footing with the objects and natu­re around them. The sce­ne­ry and objects on sta­ge are as ali­ve as the charac­ters pas­sing by. With fis­hing line, they lower clouds, flo­wers grow, rocks flo­at. At a time of impen­ding cli­ma­te cata­strop­hes and defea­tism, they feel the need to tell hope­ful stories.