THERE THERE Company:
Carrying My Father


30CC-Residentie
Periode: 01—31.07.2019
THERE THERE Company is een makers­duo. Hanna Mampuys en Toon Van Gramberen wer­ken sinds 2010 samen als part­nera­cro­ba­ten en cir­cus­ma­kers. Hun werk is een actief zoe­ken om de wereld om hen heen bete­ke­nis te geven. Hun fysie­ke taal is sterk beïn­vloed door hun cir­cus­prak­tijk, hand-op-han­da­cro­ba­tie, waar­bij samen­wer­ken­de lij­ven het uit­gangs­punt vor­men. In hun voor­stel­lin­gen staat de per­for­mer in al zijn kwets­baar­heid en onvol­maakt­heid cen­traal. De focus ligt op inhoud, eer­der dan op trucs. Subtiel en met bei­de voe­ten op de grond. Circus gestript van alle vooronderstellingen.

Website
Partnership(s): CIRKLABO, 30CC
THERE THERE COMPANY 2019 THERE THERE COMPANY 2019 3 THERE THERE COMPANY 2019 2

THERE THERE Company:
Carrying My Father

Carrying my father is een artis­tiek onder­zoeks­pro­ject door THERE THERE Company. Toon Van Gramberen onder­zoekt het the­ma inter­ge­ne­ra­ti­o­ne­le ver­ant­woor­de­lijk­heid van­uit zijn acro­ba­ti­sche cir­cus­prak­tijk. Vertrekkend van zijn per­soon­lij­ke situ­a­tie opent hij zich met dit onder­zoek naar een breed publiek van vaders en zonen. Hij ver­kent het fysie­ke mate­ri­aal van­uit een veel­heid aan per­spec­tie­ven en bete­ke­nis­sen. Het onder­zoek wordt gedo­cu­men­teerd met een foto­reeks en gelijk­vor­mi­ge inter­views met de deelnemers.