Yannick Ganseman


M-Residentie
Periode: 01.03—31.05.2021

Yannick Ganseman (°1984, Leuven) woont en werkt in Vorst.


Website
Partnership(s): M Leuven

Studio View

224154733 10159931348180312 3840334495307494289 n Foto: Matthijs Van der Burgt 224821235 10159931348155312 7753240451241074502 n Yannick Ganseman © Matthijs Van der Burgt

Yannick Ganseman

Yannick Ganseman is gedu­ren­de drie maan­den te gast in Cas-co als M‑resident. Ganseman zal tij­dens zijn resi­den­tie focus­sen op de ont­wik­ke­ling van nieuw werk, met name land­schap­pen in bas-reli­ëf en (zelf)portretten. De resi­den­tie mondt uit in een toon­mo­ment in M – Leuven.

In zijn schil­de­rij­en, bas-reli­ëfs en sculp­tu­ren beeldt Ganseman zijn direc­te omge­ving af: bloe­men, een land­schap ach­ter het raam, een kof­fie­pot, schoon­maak­pro­duc­ten of een moe­der met kind. Genretaferelen, stil­le­vens en (familie)portretten wis­se­len elkaar af. Ganseman plaatst zich in een lan­ge tra­di­tie van kun­ste­naars die hun dag­da­ge­lijk­se rea­li­teit gebruik­ten als start­punt voor hun beel­dend onder­zoek. Door bewust te refe­re­ren aan deze tra­di­tie – zij het door kleur­ge­bruik, com­po­si­tie of mate­ri­aal­keu­ze – laadt Ganseman zijn werk op met een uit­stra­ling die het ver­gan­ke­lij­ke karak­ter van zijn onder­wer­pen over­stijgt. Niet ondanks maar juist dank­zij een door­ge­dre­ven aan­dacht voor het alle­daag­se, krijgt Gansemans werk een tijd­loos karak­ter. Ganseman legt in zijn oeu­vre een bit­ter­zoe­te para­dox uit het leven bloot: het meest bana­le en het meest essen­ti­ë­le zijn dik­wijls inwisselbaar.

Yannick Ganseman is gese­lec­teerd voor de Grote Prijs Ernest Albert. In dat kader wordt zijn werk van 20 maart tot 25 mei 2021 getoond in De Garage te Mechelen.