14.10.2021, 19:00—20:30
Yannick Ganseman (Let's Talk Leuven)

244423181 617686932947486 5946788417254473929 n

Yannick Ganseman (°1984) is een Belgische kun­ste­naar die in zijn schil­de­rij­en, bas-reli­ëfs en sculp­tu­ren zijn direc­te omge­ving afbeeldt. Hierbij wis­se­len gen­re­ta­fe­re­len, stil­le­vens en (familie)portretten elkaar af. Ganseman plaatst zich in een lan­ge tra­di­tie van kun­ste­naars die hun dag­da­ge­lijk­se rea­li­teit gebruik­ten als start­punt voor hun beel­dend onderzoek.Door bewust te refe­re­ren aan deze tra­di­tie – zij het door kleur­ge­bruik, com­po­si­tie of mate­ri­aal­keu­ze – laadt Ganseman zijn werk op met een uit­stra­ling die het ver­gan­ke­lij­ke karak­ter van zijn onder­wer­pen overstijgt. 

Niet ondanks maar juist dank­zij een door­ge­dre­ven aan­dacht voor het alle­daag­se, krijgt Gansemans werk een tijd­loos karak­ter. Ganseman legt in zijn oeu­vre een bit­ter­zoe­te para­dox uit het leven bloot: het meest bana­le en het meest essen­ti­ë­le zijn dik­wijls inwisselbaar. 

M nodig­de de kun­ste­naar eer­der dit jaar uit voor een M‑residentie waar­in de pro­duc­tie van nieuw werk cen­traal stond. Tijdens deze lezing zal Ganseman ingaan op de diver­se facet­ten van zijn praktijk.