30CC-Residentie 2017

OPEN CALL 30 CC residentie
Residentie voor podi­um­kun­ste­naars, 30 CC en Cas-co De resi­den­tie­wer­king in het podi­um­kun­ste­nate­lier onder­steunt work-in-pro­gress van jon­ge kun­ste­naars en col­lec­tie­ven in tekst­the­a­ter, per­for­man­ce en het hybri­de werk tus­sen beel­den­de kunst en the­a­ter. Podium biedt een resi­den­tie­pe­ri­o­de van 1 tot 2 maan­den aan voor de ont­wik­ke­ling van nieuw werk, die afsluit met een try-out­mo­ment, of voor een onder­zoeks­pe­ri­o­de, waar­bij de focus eer­der ligt op het pro­ces, expe­ri­ment en inno­va­tie dan op het resul­taat. Naast gebruik van de podi­um­kun­sten­ruim­te van 180 m² bie­den Cas-co en 30CC ook coa­ching en feed­back aan, o.a. in de vorm van mas­ter­clas­ses. VOORSTEL Kandidaten bezor­gen een CV, por­tofo­lio en gemo­ti­veer­de aan­vraag via deze link SELECTIE Een selec­tie­com­mis­sie, bestaan­de uit leden uit de pro­fes­si­o­ne­le (podium)kunstensector, beoor­deelt de aan­vra­gen op basis van het inge­dien­de dos­sier. Deadline: 1 juni 2017