Arthur Cordier nieuwe residentiecoördinator van Cas-co!

Casco 27 6 24 web res 24

(Dutch below)

Cas-co is glad to announ­ce Arthur Cordier as the new resi­d­en­cy coordinator! 

I am incre­di­bly hap­py to be joi­ning the team and wor­king with col­lea­gues Mirthe Demaerel and Jonas Dehnen! Cas-co has devel­o­ped remar­ka­bly over recent years and it is an honor to be wor­king together on futu­re col­la­bo­ra­ti­ons and artis­tic exchan­ges.” (Arthur)

Arthur’s invol­ve­ment will be gea­red towards the devel­op­ment and coo­r­di­na­ti­on of Off the Grid, indi­vi­du­al, col­lec­ti­ve and reflec­ti­ve resi­den­cies, as well as the exten­si­ve pro­gram of pre­sen­ta­ti­ons, mas­ter­clas­ses and talks. He will be fur­ther con­nec­ting the resi­dent artists with the plat­form, and aim at broa­de­ning con­nec­ti­ons within the field. 

We selec­ted Arthur as the new resi­d­en­cy coo­r­di­na­tor becau­se he fits seam­les­sly with the DNA of Off the Grid. Here, the (col­lec­ti­ve) devel­op­ment, pre­sen­ta­ti­on and com­mu­ni­ca­ti­on of artis­tic prac­ti­ces form the per­ma­nent sub­ject of research and expe­ri­ment. Arthur gai­ned expe­rien­ce in all of the men­ti­on­ned domains and has a broad fra­me of refe­ren­ce that is par­ti­cu­lar­ly rele­vant for emer­ging artists and col­lec­ti­ves. He also has a spe­ci­al rela­ti­ons­hip with Cas-co and Leuven: he was not only part of a resi­d­en­cy at Cas-co himself in 2021, he was also born here. Now, after a very dyna­mich par­cours, Arthur adds his com­ple­te­ly dif­fe­rent per­spec­ti­ves and net­works to Cas-co and the city. We look very much for­ward to embar­king on this jour­ney together!” (Mirthe)


Bio

Arthur Cordier (1993, BE) main­tains a artis­tic, cura­to­ri­al and pro­duc­ti­o­nal prac­ti­ce bet­ween Belgium and The Netherlands. Interested in orga­ni­zing artists into col­lec­ti­ves, in 2018 he co-foun­ded The Balcony The Hague with Valentino Russo, which he cur­rent­ly co-cura­tes with Abril Cisneros, Mari Kolcheva and Ariane Toussaint. In June 2020 Arthur joi­ned, at the invita­ti­on of Maxime Moinet, the cura­to­ri­al com­mit­tee of Art Au Centre (Liège), a tri-annu­al exhi­bi­ti­on in the city cen­ter of Liege. In addi­ti­on, he has sup­por­ted the pro­duc­ti­on of exhi­bi­ti­ons for various insti­tu­ti­ons in The Netherlands, among which Page Not Found, 1646, and West Den Haag.

With a back­ground in com­mu­ni­ca­ti­on, Arthur’s artis­tic prac­ti­ce reflects upon the rela­ti­ons­hip bet­ween com­mer­ce and peo­p­le, and how this inter­ac­ti­on sha­pes urban spa­ces as a result. The width of his pro­po­sals inclu­des the aes­the­tics and poli­tics of bureau­cra­cy, entre­pre­neur­ship and pro­duc­ti­vi­ty, which some­ti­mes trans­la­tes into exer­ci­ses taking the eco­no­mic con­di­ti­on of the artist as a star­ting point. More recent­ly he looks at fami­liar lands­ca­pes through the lens of high­ways, truc­king and visu­al (road) communication. 

Arthur com­ple­ted a master’s degree in artis­tic research at the Royal Academy of Arts The Hague in 2019. He has had solo exhi­bi­ti­ons at IKOB Museum of Contemporary Art (Eupen), Hgtomi Rosa and TRIXIE (The Hague), as well as group exhi­bi­ti­ons at the Maurits van de Laar Gallery (The Hague), TORCH Gallery (Amsterdam), M Museum (Leuven), Bregenz Biennale (Austria) a.o, as well as resi­den­cies at Biennale de l’Image Possible and RAVI (Liège). His work is held in pri­va­te col­lec­ti­ons in The Netherlands and Belgium, as well as IKOB Museum of Contemporary Art (Eupen), The Annex Collection (UK) and HEDEN Collection (The Hague). He pre­vious­ly recei­ved sup­port from the Mondriaan Fonds and Stroom Den Haag.NL


Cas-co is blij om Arthur Cordier aan te kon­di­gen als de nieu­we residentiecoördinator! 

Ik ben ont­zet­tend blij om het team te komen ver­ster­ken en samen te wer­ken met collega’s Mirthe Demaerel en Jonas Dehnen! Cas-co heeft zich de afge­lo­pen jaren opmer­ke­lijk ont­wik­keld en het is een eer om samen te wer­ken aan toe­kom­sti­ge samen­wer­kin­gen en artis­tie­ke uit­wis­se­lin­gen.” (Arthur)

Arthur zal zich rich­ten op de ont­wik­ke­ling en coör­di­na­tie van Off the Grid en haar ver­schil­len­de resi­den­tie­tra­jec­ten (indi­vi­du­eel, col­lec­tief en reflec­tief), even­als op het pro­gram­ma van pre­sen­ta­ties, mas­ter­clas­ses en lezin­gen. Hij zal zowel de tij­de­lij­ke als per­ma­nen­te resi­den­ten ver­der ver­bin­den met het plat­form en zich de con­nec­ties met het kun­sten­veld verbreden. 

We kozen voor Arthur als nieu­we resi­den­tie­co­ör­di­na­tor omdat zijn hele pro­fiel naad­loos aan­sluit bij het DNA van Off the Grid. Hier vor­men de (col­lec­tie­ve) ont­wik­ke­ling, pre­sen­ta­tie en com­mu­ni­ca­tie van artis­tie­ke prak­tij­ken het per­ma­nen­te onder­werp van onder­zoek en expe­ri­ment. Arthur deed in al deze domei­nen erva­ring op en beschikt over een breed refe­ren­tie­ka­der, dat bij­zon­der rele­vant is voor opko­men­de kun­ste­naars en col­lec­tie­ven. Hij heeft boven­dien een bij­zon­de­re rela­tie met Cas-co en Leuven: hij was in 2021 niet enkel zelf deel van een resi­den­tie­tra­ject, hij werd hier ook gebo­ren. Nu, na een heel dyna­misch par­cours, brengt hij heel nieu­we per­spec­tie­ven en net­wer­ken bin­nen. Wij kij­ken er erg naar uit om samen aan deze reis samen aan te vat­ten!” (Mirthe)

Bio

Arthur Cordier (1993, BE) onder­houdt een artis­tie­ke, cura­tori­ë­le en pro­duc­ti­o­ne­le prak­tijk tus­sen België en Nederland. Geïnteresseerd in het orga­ni­se­ren van kun­ste­naars in col­lec­tie­ven, richt­te hij in 2018 samen met Valentino Russo The Balcony in Den Haag op, dat hij momen­teel samen met Abril Cisneros, Mari Kolcheva en Ariane Toussaint cureert. In juni 2020 trad Arthur, op uit­no­di­ging van Maxime Moinet, toe tot het cura­to­ren­co­mi­té van Art Au Centre (Luik), een drie­jaar­lijk­se ten­toon­stel­ling in het cen­trum van Luik. Daarnaast onder­steun­de hij de pro­duc­tie van ten­toon­stel­lin­gen voor ver­schil­len­de instel­lin­gen in Nederland, waar­on­der Page Not Found, 1646, en West-Den Haag.

Arthur beschikt over een ach­ter­grond in com­mu­ni­ca­tie en reflec­teert met zijn artis­tie­ke prak­tijk op de rela­tie tus­sen com­mer­cie en men­sen, en hoe deze inter­ac­tie daar­door ste­de­lij­ke ruim­tes vorm­geeft. De the­ma’s die hij aan­snijdt vari­ë­ren van de esthe­tiek en poli­tiek van bureau­cra­tie tot onder­ne­mer­schap en pro­duc­ti­vi­teit, wat zich soms ver­taalt in (denk)oefeningen waar­bij de eco­no­mi­sche situ­a­tie van de kun­ste­naar zelf als uit­gangs­punt wordt geno­men. Meer recen­te­lijk kijkt hij naar beken­de land­schap­pen door de lens van vracht­ver­voer, snel­we­gen en visu­e­le (weg)communicatie.

Arthur rond­de in 2019 een Master artis­tiek onder­zoek af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag. Hij had solo­ten­toon­stel­lin­gen in IKOB Museum of Contemporary Art (Eupen), Hgtomi Rosa en TRIXIE (Den Haag), even­als groeps­ten­toon­stel­lin­gen in het Maurits van de Laar Gallery (Den Haag), TORCH Gallery (Amsterdam), M Museum (Leuven), Bregenz Biënnale (Oostenrijk) en resi­den­ties bij Biennale de l’Image Possible, Cas-co en RAVI (Luik). Zijn werk bevindt zich in pri­vé­col­lec­ties in Nederland en België, even­als in IKOB Museum of Contemporary Art (Eupen), The Annex Collection (VK) en HEDEN Collection (Den Haag). Eerder kreeg hij steun van het Mondriaan Fonds en Stroom Den Haag.

Casco 27 6 24 web res 27