Cas-co zoekt Coördinator

Cas co zoekt Coordinator
Cas-co is op zoek naar een coör­di­na­tor. Als coör­di­na­tor van Cas-co stip­pel je samen met kun­ste­naars, part­ners en bestuur een boei­en­de kun­ste­naars­ge­o­ri­ën­teer­de koers uit voor de ate­lier- en resi­den­tie­wer­king in Leuven. Cas-co posi­ti­o­neert zich als kun­ste­naars­ge­rich­te orga­ni­sa­tie in het Vlaamse kun­sten­veld en enga­geert zich om actief ruim­te en tijd te bie­den aan (jon­ge) artis­tie­ke makers om te wer­ken aan hun artis­tie­ke ont­wik­ke­ling, net­werk, pro­duc­tie- en pre­sen­ta­tie­kan­sen. Cas-co biedt in Leuven — i.s.m. diver­se kun­sten­part­ners zoals 30CC, M – Leuven en STUK — ate­lier­ruim­te, resi­den­ties, pre­sen­ta­tie­kan­sen, pro­jecta­te­liers en onder­steu­ning aan artis­tie­ke prak­tij­ken uit diver­se dis­ci­pli­nes (beel­den­de kunst, podi­um, per­for­man­ce, design, in situ…) Je vindt de vol­le­di­ge vaca­tu­re hier. meer info: info@​cas-​co.​be Procedure: Je stuurt voor 28 juni een gede­tail­leerd C.V. en enthou­si­as­te moti­va­tie­brief naar info@​cas-​co.​be met als onder­werp Sollicitatie Coördinator Cas-co’. Indien je uit­ge­no­digd wordt voor ver­der gesprek, mag je op 3 juli een tele­foon­tje ver­wach­ten. De eer­ste ron­de gesprek­ken vin­den plaats op 6 en 7 juli. De twee­de ron­de zal plaats­vin­den op 13 of 14 juli. Indiensttreding bij voor­keur in sep­tem­ber 2020. beeld: géné­ra­le, 1 juni, a pro­ject by Siemen Van Gaubergen & Kaïn Walgrave foto: Matthijs van der Burgt