Coördinator

Cas co zoekt Coordinator
Cas-co vzw zkt coör­di­na­tor ate­lier­wer­king (Leuven) Cas-co is een jon­ge vzw die zorgt voor betaal­ba­re ate­lier­ruim­tes voor kun­ste­naars uit ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes en dit in tij­de­lijk beschik­ba­re pan­den in Leuven. Momenteel huist Cas-co in een voor­ma­lig maga­zijn­ge­bouw aan de Vaartstraat 94, Vaartkom, Leuven. Cas-co beschikt hier over 15 ate­liers voor beel­den­de kun­ste­naars, een the­a­ter­ruim­te voor jon­ge makers en the­a­ter­ge­zel­schap­pen in samen­wer­king met 30CC en een groot ate­lier voor kun­ste­naars in resi­den­tie in samen­wer­king met M‑Museum Leuven. Cas-co vzw zoekt een (M/V) half­tijds coör­di­na­tor voor onbe­paal­de duur die de doel­stel­lin­gen van de vzw Cas-co rea­li­seert. Hij/​zij volgt de ter beschik­king­stel­ling van ate­lier­ruim­tes voor kun­ste­naars op en beheert de infra­struc­tuur. Hij/​zij coör­di­neert de wer­king van de vzw en is ver­ant­woor­de­lijk voor de admi­ni­stra­tie­ve en logis­tie­ke opvol­ging. Takenpakket : — je zorgt voor de alge­me­ne coör­di­na­tie van de ate­lier­wer­king in de breed­ste zin van het woord, zoals het opvol­gen van het ver­bou­wen van de infra­struc­tuur en het beheer van de infra­struc­tuur, het opma­ken van de con­trac­ten, het pro­spec­te­ren van nieu­we moge­lijk­he­den en nieu­we infra­struc­tuur; — je onder­steunt en volgt admi­ni­stra­tief de wer­king van de vzw op, o.a. het uit­no­di­gen en opma­ken van agen­da en ver­sla­gen van de Raad van Bestuur, opvol­gen van het soci­aal secre­ta­ri­aat en uit­be­ta­ling van de lonen, afslui­ten en opvol­gen van ver­ze­ke­rin­gen, … — je bent het aan­spreek­punt voor de kun­ste­naars en ande­re part­ners of orga­ni­sa­ties, je ver­zorgt de bestaan­de part­ner­schap­pen en werkt aan nieu­we part­ner­schap­pen. — je volgt de con­trac­ten op en de toe­pas­sing van het huis­hou­de­lijk regle­ment, de net­heid van het gebouw, het nako­men van afspra­ken, het sleu­tel­be­heer, …; — je zorgt voor de finan­ci­ë­le opvol­ging van de wer­king van de vzw, o.a. opma­ken van de begro­ting, innen van de huur, afspra­ken en con­tac­ten met de boek­hou­der,…; — je bent een net­wer­ker, o.a. met kun­ste­naars, kun­ste­naars­or­ga­ni­sa­ties, over­he­den, bedrij­ven, moge­lij­ke spon­sors,… in Leuven en daar­bui­ten. — je orga­ni­seert (netwerk)evenementen zoals recep­ties, ont­moe­tings­mo­men­ten, ten­toon­stel­lin­gen, lezin­gen, work­shops, …; — je ont­wik­kelt samen met de Raad van Bestuur de wer­king van de vzw, o.a. door mee na te den­ken over stra­te­gi­sche keu­zes en nieu­we beleids­vi­sies, door het opstel­len van beleids­plan­nen, … — je onder­steunt de kun­ste­naars­wer­king in het alge­meen, o.a. advies ver­le­nen aan kun­ste­naars, nieu­we ont­wik­ke­lin­gen opvol­gen en intro­du­ce­ren, … — je ver­zorgt de com­mu­ni­ca­tie: opvol­gen van web­si­te, soci­a­le media, e.a. Profiel : — je hebt een diplo­ma hoger onder­wijs of uni­ver­si­teit. — je hebt bij voor­keur mini­maal 3 jaar erva­ring in de cul­tu­re­le sec­tor. — je kan hands on wer­ken. Ervaring in gebouw­be­heer is een plus­punt. — je werkt zelf­stan­dig en onaf­han­ke­lijk en bent een enthou­si­as­te moti­va­tor. — je beschikt over een onder­ne­men­de en dyna­mi­sche werk­hou­ding. — je bent thuis in de artis­tie­ke sec­tor en die van jon­ge cre­a­tie­ve onder­ne­mers. — je kent het Leuvens cul­tu­reel veld en hebt ook inzicht in het Vlaamse kun­sten­land­schap — je spreekt vlot Nederlands en Engels — je bent stress­be­sten­dig, con­tact­vaar­dig en flexi­bel. Weekend- en avond­werk schrikt je niet af. — je beschikt over de nodi­ge orga­ni­sa­to­ri­sche en admi­ni­stra­tie­ve vaar­dig­he­den. — je bent com­pu­ter­vaar­dig en je bent ver­trouwd met offi­ce programma’s en soci­a­le media. — wonen in (de buurt van) Leuven is een voor­deel. Cas-co biedt : — een half­tijd­se betrek­king (19 uur). — een job in een begin­nen­de orga­ni­sa­tie met veel poten­ti­eel. — een uit­da­gen­de job in een artis­tie­ke en erg inte­res­san­te omge­ving. — een afwis­se­len­de job met diver­se en inte­res­san­te con­tac­ten. — een func­tie met flexi­be­le werk­tij­den. — indienst­tre­ding van­af 1 sep­tem­ber 2016. — ver­lo­ning vol­gens PC 329.01, loon­schaal b1b. — con­tract van onbe­paal­de duur. — maal­tijd­che­ques. — gsm+abonnement. Herken je jezelf in boven­staan­de pro­fiel en wil je deze nieu­we uit­da­ging aan­gaan? Aarzel dan niet om ons te con­tac­te­ren en stuur uw moti­va­tie­brief en CV vòòr 5 augus­tus 2016 naar Sammy Ben Yakoub: sammy.​benyakoub@​cas-​co.​be De sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken voor de eer­ste ron­de zul­len plaats­vin­den op don­der­dag 18 en vrij­dag 19 augus­tus 2016. Indien je gese­lec­teerd bent, word je enke­le dagen voor­af tele­fo­nisch gecon­tac­teerd om een moment af te spreken.