Lancering: N+1 project space

N1 project space 1
Vanaf janu­a­ri 2016 start Cas-co met n+1. — De n+1 pro­jec­t­ruim­te is een 25 m² klein­scha­li­ge cre­a­tie, expe­ri­men­teer- en toon­ruim­te voor een kort­du­rend pro­ces en aan­slui­tend publie­ke ten­toon­stel­ling. — De n+1 pro­jec­t­ruim­te is een ide­a­le werk- en toon­ruim­te voor opko­men­de beel­den­de kun­ste­naars die op zoek zijn naar zicht­baar­heid of voor meer geves­tig­de kun­ste­naars die op zoek zijn naar een alter­na­tie­ve ruim­te voor expe­ri­ment. — Via een call for pro­po­sals, selec­teert de selec­tie­com­mis­sie per jaar 4 voor­stel­len die in aan­mer­king komen om te wer­ken in de pro­jec­t­ruim­te. De voor­keur gaat naar inhou­de­lijk ster­ke en kri­ti­sche voor­stel­len die aan­slui­ten bij de mis­sie van Cas-co om heden­daag­se artis­tie­ke prak­tij­ken een plaats te geven, te pro­mo­ten en ruim­te te geven voor expe­ri­ment en artis­tiek onder­zoek. Er is geen beper­king wat het medi­um betreft. — Het gebruik van n+1 bestaat uit een kort­du­ren­de cre­a­tie­pe­ri­o­de van 4 à 5 weken met aan­slui­tend een publie­ke ten­toon­ste­ling van 2 à 3 weken en de moge­lijk­heid om com­ple­men­tai­re events te orga­ni­se­ren zoals bijv. artist talks, scree­nings, per­for­man­ces, lezin­gen, e.a. in de aan­pa­len­de poly­va­len­te ruim­te (150m²). — Er is momen­teel geen ver­blijf­plaats voor­zien voor de kun­ste­naar. n+1 is een klein­scha­li­ge pro­jec­t­ruim­te met kort­du­ren­de ter­mij­nen. Er wordt een mini­mum aan onkos­ten­ver­goe­ding voor­zien voor trans­port, mate­ri­aal, opstel­ling, pre­sen­ta­tie en pro­mo­tie. . Vragen, bezoek en info: contact