Open Open Call - Deadline 02.06

Kopie van opening fringe casco web res 126

(English below)

Off the Grid (hier­na afge­kort als​‘OTG’) is de naam van het resi­­den­­tie- en pre­sen­ta­tie­plat­form voor kun­ste­naars, col­lec­tie­ven en onaf­han­ke­lij­ke cura­to­ren in Cas-co.Het pro­gram­ma besteedt bij­zon­de­re aan­dacht aan nieu­we stem­men en pro­fie­len die (nog) niet gehoord of gezien wor­den in een muse­a­le con­text, pre­­sen­ta­­tie-instel­­lin­­gen of het regu­lie­re kun­sten­veld. In OTG start elk tra­ject met een peri­o­de van ont­wik­ke­ling — zij het het eigen maken van een nieu­we dis­ci­pli­ne of skill, het opstar­ten van een nieuw onder­zoek of de pro­duc­tie van het nieuw werk, het ana­ly­se­ren van de eigen posi­tie in het veld of het explo­re­ren van nieu­we samen­wer­kin­gen — en ver­taalt zich gaan­de­weg naar een col­lec­tief vorm­ge­ge­ven publiek pro­gram­ma. Het plat­form ver­takt zich van­uit ver­schil­len­de ruim­tes op de gelijk­vloers van Cas-co naar de publie­ke ruim­te rond­om Cas-co. OTG pro­moot en pre­sen­teert tot slot ook video’s, publi­ca­ties en edi­ties van kun­ste­naars ver­bon­den aan de community.

Met deze OPEN OPEN CALL gaat OTG op zoek naar kun­ste­naars, cura­to­ren en col­lec­tie­ven die invul­ling wil­len geven aan haar komen­de twee sei­zoe­nen (najaar 2024 & voor­jaar 2025). Iedereen kan zich aan­mel­den met goe­de idee­ën of wil­de dro­men, die door een artis­tie­ke jury wor­den behan­deld. De voor­stel­len kun­nen aller­lei vor­men aan­ne­men: van een omvat­tend resi­den­tie- of onder­zoeks­pro­ject tot een ten­toon­stel­lin­g, fes­ti­val, hap­pe­ning, per­for­man­ce, scree­ning of talk. De gese­lec­teer­de groep kun­ste­naars, den­kers of makers kan beschik­ken over ate­lier- en tentoonstellingsruim­te, mate­ri­aal, een bud­get, bege­lei­ding en com­mu­ni­ca­tie-onder­steu­ning. We kij­ken er naar uit om jul­lie prak­tij­ken te leren ken­nen, dus aar­zel niet om te appliceren!

  • Off the Grid bestaat uit een pre­sen­ta­tie­ruim­te van 120m² met een veel­zij­di­ge sce­no­gra­fie in de cen­tra­le ruim­te van Cas-co. Daarnaast is er een pro­jecta­te­lier van 35 m², een gemeen­schap­pe­lij­ke keu­ken en een poly­va­len­te ruim­te (met kof­fie­hoek, ver­ga­der­op­ties, een pro­jec­tie­scherm en een bibli­o­theek voor kunstenaarspublicaties).
  • Voor de pro­duc­tie van nieu­we wer­ken kun­nen er ook toe­gang tot de gedeel­de werk­ruim­tes (hout, metaal, high tech, tex­tiel, foto, print) ter beschik­king gesteld wor­den. Waar moge­lijk voor­ziet Off the Grid in pre­sen­ta­tie­ma­te­ri­aal en ‑mid­de­len.

  • Tot slot trans­for­meert Off the Grid ook actief de ruim­te rond­om Cas-co, met onder ande­re een mast voor reu­zen­vlag­gen op het school­plein van Stroom, een raam­nis en een ban­ner op maak­leer­plek. Desgewenst kun­nen de kun­ste­naars ook ande­re ruim­tes of faci­li­tei­ten in of bui­ten Cas-co betrekken.

  • Voor de resi­den­tie­tra­jec­ten wor­den bud­get­ten van 4200 (voor indi­vi­du­e­le kun­ste­naars) of 10000 (voor col­lec­tie­ven) uitgerekend.

  • Voor klei­ne­re of meer afge­ba­ken­de pro­jec­ti­dee­ën wor­den bud­get­ten in samen­spraak opgemaakt.

  • Publicaties, edi­ties en zines kun­nen kos­te­loos in het pro­gram­ma opge­no­men wor­den. Verkoop via de kun­ste­naar wordt waar moge­lijk ondersteund.

  • Het staat ieder­een vrij om het basis­bud­get met ande­re bud­get­ten aan te vullen.

  • Houd er reke­ning mee dat er geen accom­mo­da­tie wordt ver­strekt – alle reis- en leef­kos­ten maken deel uit van het pro­ject­bud­get (Cas-co kan de kun­ste­naars hel­pen bij het vin­den van betaal­ba­re accom­mo­da­tie). Houd bij het aan­vra­gen reke­ning met de haal­baar­heid van uw voorstel.

  • Alle resi­den­ten en deel­ne­mers aan het pro­gram­ma wor­den zo goed moge­lijk ver­wel­komd in de dyna­mi­sche omge­ving van Cas-co.

  • De cen­tra­le con­tact­per­soon is de resi­den­tie­co­ör­di­na­tor. Hij/​zij/​hen maakt de kun­ste­naars weg­wijs, bege­leidt de resi­den­tie­tra­jec­ten en zoekt actief naar moge­lijk­he­den en ver­bin­din­gen in het programma.

  • Maandelijks gaan de resi­den­ten van Off the Grid in gesprek met een exter­ne cura­tor tij­dens ate­lier­be­zoe­ken. Naast dit struc­tu­re­le pro­gram­ma van ont­moe­tin­gen met pro­fes­si­o­nals, kun­nen de resi­den­ten deel­ne­men aan tech­ni­sche en inhou­de­lij­ke masterclasses.

  • Tot slot staan de resi­den­ten in nauw con­tact met de alge­meen coör­di­na­tor en pro­duc­tie­co­ör­di­na­tor, die waar moge­lijk advies en onder­steu­ning bij de rea­li­sa­tie van de plan­nen bieden.

  • De kun­ste­naars staan zelf in voor het ont­wik­ke­len van inhoud voor de soci­a­le media en de web­si­te van Cas-co en Off the Grid, die door de resi­den­tie­co­ör­di­na­tor ver­werkt en ver­spreid worden.
  • Het inter­ne team zal uiter­aard onder­steu­ning bie­den voor de com­mu­ni­ca­tie van alle publie­ke momen­ten via de ver­schil­len­de kana­len om zo een breed publiek te bereiken.

  • Off the Grid zorgt tot slot voor goe­de docu­men­ta­tie van de resi­den­tie­tra­jec­ten en het programma.


 • Giet je idee­ën voor Off the Grid in een kort voor­stel van één tot twee pagina’s en bezorg het ons tot en met 2 juni 2024 via offthegrid@​cas-​co.​be. De aan­mel­ding moet bestaan uit de vol­gen­de elementen:

  • Deel een beknopt port­fo­lio of 5 los­se beelden

  • Stel jezelf en jouw prak­tijk voor in 5 – 10 lijnen

  • Introduceer een bestaand of te ont­wik­ke­len pro­jec­tidee in 10 – 15 lijnen

  Een pro­gram­ma komt tot stand in samen­wer­king en samen­spraak met ande­ren. Daarom moet het eind­re­sul­taat nog niet hele­maal vast­lig­gen in het voor­stel, maar we ver­wach­ten wel een visie als het aan­komt op het artis­tieke con­cept, de samen­wer­king, het gebruik van de ruim­te, tijd en bud­get. Een focus op geza­men­lij­ke artis­tie­ke ont­wik­ke­ling en op de rela­tie met de gemeen­schap en omge­ving van Cas-co wordt aan­ge­moe­digd. Voor de selec­tie van resi­den­ten focust Off the Grid op diver­si­teit inza­ke gen­der, etni­sche afkomst, soci­a­le ach­ter­grond en leef­tijd. Daarnaast moe­di­gen we star­ten­de kun­ste­naars aan om te appli­que­ren voor dit residentieprogramma.

Unnamed 5

ENGOff the Grid (herein­af­ter abbre­vi­a­ted as OTG’) is the name of the resi­d­en­cy and pre­sen­ta­ti­on plat­form for artists, col­lec­ti­ves and inde­pen­dent cura­tors in Cas-co. The pro­gram pays spe­ci­al atten­ti­on to new voi­ces and pro­fi­les that have not (yet) been heard or be seen in a muse­um con­text, pre­sen­ta­ti­on insti­tu­ti­ons or the regu­lar arts field. In OTG, eve­ry tra­jec­to­ry starts with a peri­od of devel­op­ment — be it mas­te­ring a new dis­ci­pli­ne or skill, star­ting new research or pro­du­cing new work, ana­ly­zing one’s own posi­ti­on in the field or explo­ring new col­la­bo­ra­ti­ons — and gra­du­al­ly trans­la­tes into a col­lec­ti­ve­ly desig­ned public pro­gram. The plat­form bran­ches out from various spa­ces on the ground floor of Cas-co to the public spa­ce around Cas-co. OTG also pro­mo­tes and pre­sents videos, publi­ca­ti­ons and edi­ti­ons by artists asso­ci­a­ted with the community.

With this OPEN OPEN CALL, OTG is loo­king for artists, cura­tors and col­lec­ti­ves who want to give sub­stan­ce to its next two sea­sons (autumn 2024 & spring 2025). Anyone can regis­ter with good ide­as or wild dreams, which will be con­si­de­red by an artis­tic jury. The pro­po­sals can take all kinds of forms: from a com­pre­hen­si­ve resi­d­en­cy or research pro­ject to an exhi­bi­ti­on, fes­ti­val, hap­pe­ning, per­for­man­ce, scree­ning or talk. The selec­ted group of artists, thin­kers or makers can have stu­dio and exhi­bi­ti­on spa­ce, mate­ri­als, a bud­get, guid­an­ce and com­mu­ni­ca­ti­on sup­port at their dis­po­sal. We look for­ward to get­ting to know your prac­ti­ces, so don’t hesi­ta­te to apply!

  • Off the Grid con­sists of a 120m² pre­sen­ta­ti­on room with a ver­sa­ti­le sce­no­grap­hy in the cen­tral spa­ce of Cas-co. In addi­ti­on, the­re is a 35 m² pro­ject stu­dio, a com­mu­nal kit­chen and a mul­ti-pur­po­se room (with cof­fee cor­ner, mee­ting opti­ons, a pro­jec­ti­on screen and a libra­ry for artist publications).
  • Access to the sha­red workspa­ces (wood, metal, high-tech, tex­ti­le, pho­to, print) can also be made avai­la­ble for the pro­duc­ti­on of new works. Where pos­si­ble, Off the Grid pro­vi­des pre­sen­ta­ti­on mate­ri­als and resources.
  • Finally, Off the Grid is also acti­ve­ly trans­for­ming the spa­ce around Cas-co, inclu­ding a mast for giant flags on the Stroom schooly­ard, a win­dow alco­ve and a ban­ner at the maker­spa­ce. If desi­red, the artists can also occu­py other spa­ces or faci­li­ties in or out­si­de Cas-co.
  • Budgets of 4,200 (for indi­vi­du­al artists) or 10,000 (for col­lec­ti­ves) are cal­cu­la­ted for the resi­d­en­cy programs.
  • For smal­ler or more defi­ned pro­ject ide­as, bud­gets are drawn up in consultation.
  • Publications, edi­ti­ons and zines can be inclu­ded in the pro­gram free of char­ge. Sales through the artist are sup­por­ted whe­re possible.
  • Everyone is free to sup­ple­ment the basic bud­get with other budgets.
  • Please bear in mind that the­re is no accom­mo­da­ti­on pro­vi­ded – all tra­vel and living expen­ses make part of the pro­ject bud­get (Cas-co can assist the artists in fin­ding affor­da­ble accom­mo­da­ti­on). When apply­ing, plea­se keep the fea­si­bi­li­ty of your pro­po­sal in mind.
  • All resi­dents and pro­gram par­ti­ci­pants are wel­co­med as best as pos­si­ble in the dyna­mic envi­ron­ment of Cas-co.
  • The cen­tral con­tact per­son is the resi­den­ce coo­r­di­na­tor. He/​she/​them gui­des the artists, super­vi­ses the resi­d­en­cy pro­ces­ses and acti­ve­ly sear­ches for pos­si­bi­li­ties and con­nec­ti­ons in the program.
  • Every month, the resi­dents of Off the Grid talk to an exter­nal cura­tor during stu­dio visits. In addi­ti­on to this struc­tu­ral pro­gram of mee­tings with pro­fes­si­o­nals, the resi­dents can par­ti­ci­pa­te in tech­ni­cal and sub­stan­ti­ve mas­ter classes.
  • Finally, the resi­dents are in clo­se con­tact with the gene­ral coo­r­di­na­tor and pro­duc­ti­on coo­r­di­na­tor, who pro­vi­de advi­ce and sup­port in the rea­li­za­ti­on of the plans whe­re possible.
  • The artists them­sel­ves are res­pon­si­ble for devel­o­ping con­tent for the soci­al media and the web­si­te of Cas-co and Off the Grid, which is pro­ces­sed and dis­tri­bu­ted by the resi­d­en­cy coordinator.
  • The inter­nal team will of cour­se pro­vi­de sup­port for the com­mu­ni­ca­ti­on of all public moments via the various chan­nels in order to reach a wide audience.
  • Finally, Off the Grid ensu­res good docu­men­ta­ti­on of the program.
 • Put your ide­as for Off the Grid into a short pro­po­sal of one to two pages and send it to us by June 2nd, 2024 via offthegrid@​cas-​co.​be. The regi­stra­ti­on must con­sist of the fol­lo­wing elements:

  • Share a brief port­fo­lio or 5 sepa­ra­te images
  • Introduce yourself and your prac­ti­ce in 5 – 10 lines
  • Introduce an exis­ting or pro­ject idea to be devel­o­ped in 10 – 15 lines

  A pro­gram is cre­a­ted in col­la­bo­ra­ti­on and con­sulta­ti­on with others. That is why the end result should not yet be com­ple­te­ly fixed in the pro­po­sal, but we do expect a visi­on when it comes to the artis­tic con­cept, the col­la­bo­ra­ti­on, the use of spa­ce, time and bud­get. A focus on joint artis­tic devel­op­ment and on the rela­ti­on to Cas-co’s com­mu­ni­ty and envi­ron­ment is encou­ra­ged. When selec­ting resi­dents, Off the Grid focu­ses on diver­si­ty in terms of gen­der, eth­nic ori­gin, soci­al back­ground and age. In addi­ti­on, we encou­ra­ge aspi­ring artists to apply for this resi­d­en­cy program.

Opening fringe casco web res 31
Casco zwaar jw web res 42 1
Kopie van opening fringe casco web res 126
Casco 06 09 jw web res 129
Kopie van casco 22 06 jw web res 28
MDC 019 Leuven 01 005b LR
Fringe opening maakleerplek print res 4