Productiecoördinator

MDC CASCO 02 058 LR

Algemeen


Cas-co zoekt een pro­duc­tie­co­ör­di­na­tor die graag voor en met kun­ste­naars werkt!

De pro­duc­tie­co­ör­di­na­tor werkt van­uit Cas-co en staat in voor de pro­duc­tie en plan­ning van de artis­tie­ke wer­king, m.n. de resi­den­ties in maak­leer­plek, de resi­den­ties, acti­vi­tei­ten en pre­sen­ta­ties in het plat­form Off the Grid en het over­koe­pe­len­de pro­gram­ma met mas­ter­clas­ses, talks & stu­dio visits. Daarnaast is deze per­soon (mede-)verantwoordelijk voor hos­pi­ta­li­ty & toe­gan­ke­lijk­heid, gebouw & infra­struc­tuur en offi­ce management. 

Werking


Cas-co is een ate­lier- en resi­den­tie­wer­king, geves­tigd in Leuven aan de Vaartkom. De orga­ni­sa­tie beschikt over twin­tig kwa­li­ta­tie­ve en demo­cra­ti­sche ate­liers, vijf resi­den­tie­plek­ken, gedeel­de werk­plaat­sen en faci­li­tei­ten ver­spreid over een indu­stri­eel pak­huis aan de Vaartstraat, de abdij Keizersberg en maakleerplek. 

Cas-co biedt ruim­te aan een diver­se groep beel­den­de kun­ste­naars. Dit doet Cas-co door: 

 • hoog­waar­di­ge en betaal­ba­re ate­liers beschik­baar te stellen;

 • ver­schil­len­de bezol­dig­de resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­mo­ge­lijk­he­den te organiseren;

 • ver­schil­len­de vor­men van omka­de­ring aan te bieden;

 • zich als inter­me­di­air tus­sen het beleid, het veld en de kun­ste­naar te plaat­sen, te bemid­de­len over pro­duc­tie­fa­ci­li­tei­ten en werk­om­stan­dig­he­den en zo mee te bou­wen aan een visie rond­om ruim­te voor kun­ste­naars in ste­de­lij­ke context.


Taken


 • Productie: pro­duc­ti­o­ne­le coör­di­na­tie, plan­ning en uit­voe­ring van resi­den­ties, pre­sen­ta­ties en ande­re artis­tie­ke pro­jec­ten (talks, stu­dio visits, …) i.s.m. de pro­ject­co­ör­di­na­tor van Off the Grid en de alge­meen coördinator;

 • Gebouw & Infrastructuur: onder­houd van het gebouw, gemeen­schap­pe­lij­ke ruim­tes (keu­ken, zit­hoek, poly­va­len­te ruim­te, metaal- en hout­be­wer­kin­gate­lier, foto­la­bo, …) en faci­li­tei­ten (machi­nes, mate­ri­aal, prin­ters, …), her­stel­lin­gen, aan­pas­sin­gen en ver­be­te­rin­gen, plan­nen van opruim­da­gen en imple­men­te­ren van een dui­de­lijk gemeen­schap­pe­lijk kader voor de resi­den­ten, imple­men­te­ren aan­koop- en inves­te­rings­be­leid en cor­rec­te admi­ni­stra­tie­ve opvol­ging (offer­tes, budgetten, …);

 • Hospitality & Toegankelijkheid: ont­van­gen van groe­pen, rond­lei­den van nieu­we resi­den­ten, ver­be­te­ren van sig­na­li­sa­tie en toe­gan­ke­lijk­heid, sleu­tel­be­heer en zaalverhuur;

 • Office mana­ge­ment: aan­ko­pen van kan­toor­ma­te­ri­aal en beno­digd­he­den, opvol­gen van post, ver­zor­gen van planten.


Profiel


 • een groot hart voor (beel­den­de) kun­sten en wer­ken met kunstenaars;

 • ken­nis van tech­nisch en audio­vi­su­eel materiaal;

 • flexi­bel, nauw­ge­zet, posi­tief en oplossingsgericht;

 • bereid om te wer­ken met flexi­be­le werk­uren, avond- en weekendwerk.


Aanbod


 • een con­tract van onbe­paal­de duur, 60 tot 80% (in over­leg), PC 329B1C

 • een boei­en­de en groei­en­de werk­plek in een klein team, tus­sen kun­ste­naars en professionals

 • veel ruim­te voor eigen ini­ti­a­tief, ont­wik­ke­ling van nieu­we skills en inzichten

 • flexi­be­le werk­uren met res­pect voor grenzen

 • extra­le­ga­le voor­de­len: maal­tijd­che­ques, woon-werk­ver­keer, een tus­sen­komst voor telefoonkosten


Solliciteren


Hoe sol­li­ci­te­ren? Stuur voor 23 decem­ber je cv en een kor­te moti­va­tie naar coör­di­na­tor Mirthe Demaerel (mirthe@​cas-​co.​be), bij wie je ook terecht kan voor aan­vul­len­de vra­gen. Gesprekken op uit­no­di­ging gaan door op 12 & 13 janu­a­ri. We voor­zien een start­da­tum mid­den febru­a­ri (in overleg).