Queer Arts Festival x Expo Leuven x KU[N]ST Leuven – DEADLINE 22.09.23


Zin en ambi­tie om bij te dra­gen aan Queer Arts Festival X New Horizons | Dieric Bouts Festival?

Deze groeps­ten­toon­stel­ling zal deel uit­ma­ken van Fringe, hét onder­deel van het stads­fes­ti­val waar jon­ge makers en expe­ri­ment cen­traal staan. In het najaar orga­ni­se­ren Expo Leuven en Queer Leuven, in samen­wer­king met KU[N]ST Leuven, een expo voor vijf star­ten­de kun­ste­naars met als doel samen een nieu­we pre­sen­ta­tie te realiseren.

Geïnteresseerd? Stuur je con­cept­no­ta in tot en met vrij­dag 22 sep­tem­ber 2023!

1/ WAT


Over het New Horizons | Dieric Bouts Festival:

Dieric Bouts keert terug naar Leuven voor een groot cul­tu­reel stads­fes­ti­val. Bouts toont opnieuw waar­in hij meer dan vijf eeu­wen gele­den mees­ter was: je blik ver­rui­men. Hij bekeek de din­gen immers van­uit een ander en ver­nieu­wend per­spec­tief. Tijdens het stads­fes­ti­val zal hij ook jouw kijk op kunst en cul­tuur een seri­eu­ze twist geven.

We laten nieu­we’ per­spec­tie­ven zien, door een ten­toon­stel­ling te cure­ren die enkel opge­bouwd is rond queer beel­den­de en audio­vi­su­e­le kunst. We plaat­sen dit mee onder de noe­mer van nieu­we per­spec­tie­ven, niet omdat deze per­spec­tie­ven inhe­rent nieuw zijn, maar omdat deze per­spec­tie­ven van­uit een min­der­heids­groep komen en vaak niet van dezelf­de kan­sen en zicht­baar­heid genieten. 

Over:

Fringe is een eigen­zin­nig pro­gram­ma­on­der­deel, ver weg van de plat­ge­tre­den paden. Centraal staan jon­ge makers en expe­ri­ment. Dat wordt hoor­baar en zicht­baar in bestaand en nieuw werk van belof­te­vol artis­tiek talent. Verschillende Leuvense orga­ni­sa­ties slaan hier­voor de han­den in elkaar.

Expo Leuven en Queer Leuven hos­ten vijf kun­ste­naars en per­for­mers voor een groepstentoonstelling:

 • De ten­toon­stel­ling vindt plaats in Expo Leuven van 16 novem­ber tot 7 december.
 • De vijf gese­lec­teer­de kun­ste­naars krij­gen de kans om hun werk ten­toon te stel­len en in inter­ac­tie te gaan met elkaar. 
 • De kun­ste­naars gaan aan de slag met bestaand werk of krij­gen de kans om een nieuw werk te cre­ë­ren. Dit kan beel­dend en/​of per­for­ma­tief werk zijn.
 • Ze krij­gen een ver­goe­ding van 500 euro om hun pro­ject of idee te rea­li­se­ren en om hun onkos­ten te dekken.

2/ WIE


Wij zijn op zoek naar kun­ste­naars, makers of col­lec­tie­ven die:

 • ambi­ti­eus, onder­ne­mend en actief op zoek zijn naar zijn/​haar/​hun plek in de bre­de cul­tu­re­le sector
 • een ach­ter­grond heb­ben in de beel­den­de kunsten/​podiumkunsten/​creatieve indu­strie of er een hybri­de prak­tijk op nahouden
 • zich gedu­ren­de de maand novem­ber en decem­ber actief wil­len en kun­nen engageren
 • aan­slui­ting kun­nen vin­den bij het the­ma van de expo
 • voor beel­den­de kun­ste­naars die wonen, wer­ken of stu­de­ren in de regio van Oost-Brabant

3/ DEELNEMEN


Stuur jouw dos­sier tegen vrij­dag 22 sep­tem­ber 2023 per e‑mail naar expo@​leuven.​be en queerartsfestivalleuven@​gmail.​com

Een vol­le­dig dos­sier bevat vol­gen­de elementen:

 • Een con­cept­no­ta: een beschrij­ving van het werk dat je wil pre­sen­te­ren of dat je nog wil maken. De beschrij­ving hoeft niet meer dan ½ A4 te zijn!
 • Een beel­dend port­fo­lio of enke­le foto’s van je laat­ste projecten
 • Video’s kun­nen bij­ge­voegd wor­den d.m.v. weblinks

De selec­tie – en toe­wij­zings­pro­ce­du­re loopt als volgt:

 • Expo Leuven en Queer Leuven beoor­de­len, samen met een team van pro­fes­si­o­nals (M Leuven, Slac, Kunst in Huis) de aan­vra­gen op basis van het inge­dien­de dos­sier en selec­te­ren vijf kunstenaars.
 • De gese­lec­teer­de kun­ste­naars wor­den ten laat­ste op 29 sep­tem­ber op de hoog­te gesteld.

Voor vra­gen of infor­ma­tie: con­tac­teer greet.​verbruggen@​leuven.​be of queerartsfestivalleuven@​gmail.​com