SEASON #2

DSCF7784

Off the, grid schiet in het najaar weer uit de start­blok­ken, na eni­ge onver­mij­de­lij­ke corona­ver­tra­ging. De aftrap van het nieu­we sei­zoen wordt in sep­tem­ber gege­ven door beel­dend kun­ste­naar Jan Duerinck en dich­ter Jonas Beckers met hun pro­ject Pigeonholed. Deze twee ver­te­gen­woor­di­gers van beeld en taal spe­len met de kloof én de ver­bon­den­heid tus­sen die cen­tra­le concepten. 

Het col­lec­tief GROEF geeft in okto­ber de kans aan vier jon­ge kun­ste­naars om hun werk te tonen in de win­kels van loka­le han­de­laars. Met de expo Vitrine plaat­sen ze kunst in het mid­den van het dage­lijk­se Leuvense leven. Sarah Lauwers deed al een pre­lu­de op haar pro­ject The Boring Space Issue aan de hand van drie Visual Interviews die je hier kan her­be­kij­ken. In novem­ber zal zij nog een stap ver­der gaan en zal ze samen met vier ande­re kun­ste­naars in een groeps­ten­toon­stel­ling onder­zoe­ken wat ver­ve­ling bete­kent voor het artis­tie­ke pro­ces van de kunstenaar.