SOLO 2017

OPEN CALL SOLO
Solo zomer­re­si­den­tie voor­ziet 3 resi­den­tie­pe­ri­o­des van 5 à 6 weken tus­sen juli en okto­ber 2017, met tel­kens een werk- en pre­sen­ta­tie­pe­ri­o­de. VOOR WIE Een resi­den­tie­pe­ri­o­de biedt plaats aan 1 indi­vi­du­e­le kun­ste­naar of een samen­wer­kend duo voor de ont­wik­ke­ling van nieuw werk. Geselecteerde kun­ste­naars ont­van­gen een per diem, pro­duc­tie-bud­get en prak­ti­sche onder­steu­ning. Kunstenaars met een band met de pro­vin­cie Antwerpen, Oost-Vlaanderen of Vlaams-Brabant kun­nen tot en met 15 mei 2017 een voor­stel indie­nen (cv, port­fo­lio, kor­te moti­va­tie en pro­ject­plan, samen­ge­voegd in één pdf van maxi­maal 20MB, via onder­staand email­adres.) Vermeld evt. je voor­keur voor resi­den­tie­pe­ri­o­de 1, 2 SELECTIE De com­mis­sie bestaat uit Alan Quireyns (AIR Antwerpen), Danielle van Zuijlen (NUCLEO), Valerie Verhack (M – Leuven) en Piet Coessens (Roger Raveelmuseum) en selec­teert 3 kun­ste­naars (1 kunstenaar/​provincie) voor de Zomerresidentie 2017. Hierbij wordt gelet op • de artis­tiek-inhou­de­lij­ke kwa­li­teit van het werk • de nood­zaak voor een resi­den­tie in het moment van de loop­baan (mid-career) • de mate waar­in het voor­stel ingaat op de site spe­ci­fie­ke con­text • het samen­stel­len van een inte­res­sant en rele­vant pro­gram­ma voor deze con­text Voor meer infor­ma­tie, inschrij­ving plaats­be­zoek en indie­nen aan­vraag: solozomerresidentie@​gmail.​com RESIDENTIEPERIODES Residentie 1 di 4 juli t/​m zo 12 augus­tus Publiek moment . 11 – 12 augus­tus Residentie 2 di 14 augus­tus t/​m zo 24 sep­tem­ber Publiek moment . 23 – 24 sep­tem­ber Residentie 3 di 26 sep­tem­ber t/​m zo 29 okto­ber Publiek moment . 28 – 29 okto­ber BELANGRIJKE DATA 10 mei .… .… plaats­be­zoek Machelen-aan-de-Leie 15 mei .… .… dead­line open call 22 mei .… .… bekend­ma­king selec­tie kun­ste­naars 2 juli .… .… . lan­ce­ring van het project