Studio Annext – Deadline 19.09.21

MDC CASCO 02 081 LR

Startende kun­ste­naar en op zoek naar een ate­lier en net­werk in Leuven? Studio Annext is een inten­sief bege­lei­dingstra­ject voor star­ten­de kun­ste­naars, gekop­peld aan een ate­lier in de abdij van Keizersberg. Annext en Cas-co zijn op dit moment op zoek naar vier kunstenaars(collectieven), die van­af eind augus­tus hun intrek wil­len nemen! Geïnteresseerd? Stuur je dos­sier in tot en met zon­dag 19 sep­tem­ber 2021.

 • Studio Annext is bestemd voor kun­ste­naars (of col­lec­tie­ven) die:

  • aan de start van een pro­fes­si­o­ne­le car­ri­è­re in de kun­sten staan en op zoek zijn naar zijn/​haar/​hun plek in de bre­de cul­tu­re­le sector;
  • een ach­ter­grond heb­ben in de beel­den­de kunsten/​podiumkunsten/​creatieve indu­strie of er een hybri­de prak­tijk op nahouden;
  • zich gedu­ren­de één tot twee jaar wil­len enga­ge­ren bin­nen een tra­ject waar per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling cen­traal staat, maar waar samen­wer­king en uit­wis­se­ling ook een belang­rij­ke plek krij­gen. Dit tra­ject is te com­bi­ne­ren met ande­re deel­tijd­se pro­fes­si­o­ne­le acti­vi­tei­ten of studies;
  • actief gebruik maken van hun werk­ruim­te en de gebo­den kan­sen vol­op wil­len benutten;
  • aan­slui­ting kun­nen vin­den bij het bre­de­re ver­haal van Labora en Cas-co.
 • Studio Annext biedt:

  • een licht­rij­ke stu­dio van 25 m² in de fan­tas­ti­sche omge­ving van de Abdij van Keizersberg
  • een dyna­mi­sche en ambi­ti­eu­ze werk­plaats waar kun­ste­naars, cul­tuur­wer­kers, cura­to­ren en ande­re bezoe­kers elkaar dage­lijks ontmoeten
  • toe­gang tot gemeen­schap­pe­lij­ke faci­li­tei­ten: ver­ga­der- en work­shop­ruim­tes, keu­ken, dou­che­ruim­te, kof­fie, thee, water, …
  • een inhou­de­lijk bege­lei­dingstra­ject ont­wik­keld door Cas-co vzw: een twee­we­ke­lijk­se loket­dag o.b.v. Cas-co, deel­na­me aan de vas­te Studio” onder­de­len van Cas-co (= Open Studio’s, stu­dio pod­casts en stu­dio edi­ties), deel­na­me aan de talks, stu­dio visits en mas­ter­clas­ses van Cas-co, inhou­de­lij­ke werk- en denk­ses­sies gericht op jon­ge kun­ste­naars, onder­steu­ning bij het vin­den en ont­wik­ke­len van pre­sen­ta­tie­mo­ge­lijk­he­den, enzovoort
  • een zake­lijk bege­lei­dingstra­ject ont­wik­keld door Annext vzw: onder­steu­ning bij boek­hou­ding en de zake­lij­ke kant van het ver­haal, net­werk-exper­ti­se, bege­lei­ding in com­mu­ni­ca­tie (con­tent­plan, sto­ry­tel­ling, copy, huis­stijl, …), enzovoort
  • dit alles aan een tota­le kost van 50 tot 200 euro (huur- en nuts­kos­ten) per maand in het eer­ste jaar. De prijs wordt in het twee­de jaar, in samen­spraak met de kun­ste­naars, opnieuw bekeken.
 • Verstuur uw dos­sier tegen zon­dag 19 sep­tem­ber 2021 per e‑mail naar studio@​annext.​be. Een vol­le­dig dos­sier bevat vol­gen­de elementen:

  • een kor­te CV
  • een beel­dend port­fo­lio of enke­le foto’s van je laat­ste projecten
  • een gemo­ti­veer­de aan­vraag van maxi­maal 1 A4
  • video’s kun­nen bij­ge­voegd wor­den d.m.v. weblinks

  De selec­tie – en toe­wij­zings­pro­ce­du­re loopt als volgt:

  • Annext, Cas-co en MijnLeuven beoor­de­len de aan­vra­gen op basis van het inge­dien­de dos­sier en selec­te­ren de vier meest geschik­te kandidaten;
  • de vier gese­lec­teer­de kan­di­da­ten wor­den uit­ge­no­digd voor een plaats­be­zoek en (kennismakings)gesprek;
  • De kun­ste­naars en de orga­ni­sa­tie krij­gen na dit gesprek enke­le dagen de tijd om zich te beden­ken, voor­al­eer het huur­con­tract wordt ondertekend;
  • de kun­ste­naars kun­nen na onder­te­ke­ning van het con­tract het ate­lier onmid­del­lijk in gebruik nemen. Op 30 sep­tem­ber gaat het pro­gram­ma offi­ci­eel van start.