Studio Vaartstraat 2016

OPEN CALL ATELIERS ARTIST STUDIOS
DEADLINE: 2 febru­a­ri 2017 Cas-co stelt ate­liers ter beschik­king voor pro­fes­si­o­ne­le beel­dend kun­ste­naars en pas afge­stu­deer­de star­ten­de kun­ste­naars die een pro­fes­si­o­ne­le prak­tijk ambi­ë­ren. Indien je een betaal­baar ate­lier wenst te huren bij Cas-co, dien dan jouw aan­vraag in vol­gens de aan­vraag­pro­ce­du­re. Een selec­tie­com­mis­sie, bestaan­de uit vijf leden uit de heden­daag­se beel­den­de kunst­sec­tor, beoor­deelt de aan­vra­gen op basis van het inge­dien­de dos­sier en zal een gemo­ti­veerd en bin­dend advies geven aan Cas-co vzw. De gese­lec­teer­de kun­ste­naars kun­nen na posi­tief advies het ate­lier onmid­del­lijk of voor de aan­ge­ge­ven peri­o­de in gebruik nemen. infor­ma­tie over de ate­liers vind je hier infor­ma­tie over de aan­vraag­pro­ce­du­re vind je hier Voor vra­gen, bezoek of infor­ma­tie: con­tact FR / ENG AANVRAAG