Studio Vaartstraat 2017

OPEN CALL Studios
Ateliers voor (beel­dend) kun­ste­naars Cas-co biedt pro­fes­si­o­ne­le beel­dend kun­ste­naars betaal­ba­re ate­lier­ruim­te en omka­de­ring aan voor prak­tijk­ont­wik­ke­ling. De Cas-co Studio’s in de Vaartstraat wor­den via selec­tie ter beschik­king gesteld aan pro­fes­si­o­ne­le makers, zowel op pro­ject­ma­ti­ge basis, als voor een lang­du­ri­ge peri­o­de. De Cas-co resi­den­ten krij­gen toe­gang tot: • het gebruik van de gedeel­de werk­ruim­tes in Cas-co Vaartstraat • de mas­ter clas­ses • het bezoe­kers­pro­gram­ma cura­to­ren en kun­ste­naars • het dans­pro­gram­ma STUK en de ten­toon­stel­lin­gen van M — M – Leuven VOORSTEL De Open Call Studio’s richt zich op beel­den­de kun­ste­naars die een pro­fes­si­o­ne­le ont­wik­ke­ling in hun artis­tie­ke prak­tijk ambi­ë­ren. Kandidaten bezor­gen een CV, por­tofo­lio en gemo­ti­veer­de aan­vraag via deze link of via info@​cas-​co.​be SELECTIE Cas-co selec­tie­com­mis­sie bestaat uit pro­fes­si­o­ne­le experts uit de beel­den­de kunst­sec­tor. Geselecteerde kun­ste­naars krij­gen op basis van hun aan­vraag een kort­lo­pen­de pro­ject­huur of lang­du­ri­ge stu­dio-over­een­komst aan­ge­bo­den. Deadline: 1 juni 2017