Studio Vaartstraat - Deadline 08.01.2023

Kunstenaar en op zoek naar een ate­lier, com­mu­ni­ty en omka­de­ring in Leuven? Cas-co vzw heeft op dit moment een plaats beschikbaar! 

Cas-co biedt ruim­te aan beel­den­de kun­ste­naars met diver­se ach­ter­gron­den, behoef­tes en noden. Dit doet Cas-co door betaal­ba­re ate­liers te faci­li­te­ren, actief pro­ject- en pre­sen­ta­tie­kan­sen te cre­ë­ren en uit­wis­se­ling op aller­han­de manie­ren te stimuleren. 

Vanaf janu­a­ri staat stu­dio 5 in Cas-co leeg en zoe­ken we naar een kun­ste­naar of col­lec­tief die de ruim­te een nieu­we invul­ling wil geven. Geïnteresseerd? Stuur je dos­sier in tot en met zon­dag 8 janu­a­ri 2023!

 • Cas-co is op zoek naar een kun­ste­naar of col­lec­tief die: 

  • pro­fes­si­o­neel actief is; 
  • een ach­ter­grond heeft in de beel­den­de kun­sten en / of er een hybri­de prak­tijk op nahoudt;
  • op zoek is naar uit­wis­se­ling en aan­slui­ting kan vin­den bij het bre­de­re ver­haal van Cas-co;
  • actief gebruik maakt van de werk­ruim­te en pre­sent is in de organisatie.
 • Cas-co biedt:

  • een een­vou­di­ge stu­dio van 25 m² op de boven­ste ver­die­ping van Cas-co (Vaartstraat 94) aan een tota­le kost van 100 euro (huur- en nuts­kos­ten) per maand. Deze stu­dio is iets goed­ko­per, omdat hij in tegen­stel­ling tot ande­re stu­dio’s in Cas-co maar over een klein raam beschikt (zie foto);
  • een dyna­mi­sche en ambi­ti­eu­ze werk­plaats waar kun­ste­naars, cul­tuur­wer­kers, cura­to­ren en ande­re bezoe­kers elkaar dage­lijks ontmoeten;
  • ver­schil­len­de vor­men van prak­tijk­on­der­steu­ning en actief ont­wik­ke­lings­be­leid (orga­ni­se­ren van stu­dio visits & mas­ter­clas­ses, iden­ti­fi­ce­ren van kan­sen voor pre­sen­ta­tie, bege­lei­ding bij het vin­den van net­werk en financiering, …);
  • gemeen­schap­pe­lij­ke faci­li­tei­ten: foto­la­bo, zeef­druka­te­lier, gedeel­de werkruimtes, … 
 • Verstuur je dos­sier tegen 8 janu­a­ri 2023 per e‑mail naar mirthe@​cas-​co.​be of per post naar: Cas-co vzw t.a.v. Mirthe Demaerel, Vaartstraat 94, 3000 Leuven.

  Een vol­le­dig dos­sier bevat vol­gen­de elementen:

  • een CV;
  • een beel­dend portfolio; 
  • een gemo­ti­veer­de aan­vraag van ca. 1 A4
  • video’s kun­nen bij­ge­voegd wor­den d.m.v. weblinks (digi­taal dos­sier), usb of dvd (post).

  Een selec­tie­com­mis­sie, bestaan­de uit leden (kun­ste­naars, cura­to­ren, orga­ni­sa­to­ren) uit de heden­daag­se kun­sten­sec­tor, beoor­deelt de aan­vra­gen op basis van het inge­dien­de dos­sier en geeft een gemo­ti­veerd advies. De gese­lec­teer­de kunstenaar(s) word(en) uit­ge­no­digd voor een gesprek waar­bij ver­de­re prak­ti­sche afspra­ken wor­den gemaakt en een huur­con­tract wordt besproken. 

  Wij hou­den enkel reke­ning met de aan­vra­gen die als reac­tie op deze call wor­den inge­zon­den. Hebt u in het ver­le­den al eens een dos­sier inge­diend? Zodra een ate­lier vrij­komt dat bij uw noden aan­sluit, of wan­neer er een open call is, zul­len wij je hier­over infor­me­ren. Je dient je (geac­tu­a­li­seerd) dos­sier opnieuw in te stu­ren om te beves­ti­gen dat je nog steeds geïn­te­res­seerd bent. 

  Voor vra­gen, bezoek en infor­ma­tie: con­tac­teer mirthe@​cas-​co.​be.

IMG 20221213 WA0005