Raam / window #2: Domingo Collective

(English below)

Domingo laat zich inspi­re­ren door tafel­schik­kin­gen die spe­ci­fiek zijn voor de schil­de­rij­en van Dieric Bouts en dekt een tafel die bestaat uit een spe­ci­aal samen­ge­stel­de reeks met de hand gebeeld­houw­de ser­vie­zen en objec­ten die sym­bo­lisch ver­wij­zen naar de reli­gi­eu­ze moraal en ver­los­sing die in bij­bel­se tij­den werd uit­ge­oe­fend. Door onder­wer­pen die betrek­king heb­ben op de moraal te ver­bin­den met onder­wer­pen die meer van toe­pas­sing zijn op onze heden­daag­se tijd­geest, zoe­ken ze naar over­lap­pen­de the­ma’s die zich ont­ra­fe­len rond de inti­mi­teit van de eet­ta­fel. Tijdens hun resi­den­tie­pro­gram­ma in Off the Grid richt Domingo zich op de moge­lijk­he­den van karak­ter­vor­ming en ver­tel­ling door mid­del van script­schrij­ven. Als onder­deel van dit onder­zoek zal een script­per­for­man­ce in twee delen wor­den opgevoerd.


Door mid­del van col­la­bo­ra­tie­ve cre­a­tie stelt Domingo Collective voort­du­rend de gren­zen van col­lec­ti­vi­teit, vrij­ge­vig­heid en dienst­baar­heid in vraag door hun col­lec­tie­ve rol in rela­tie tot hun publiek te her­zien. Domingo speelt op een con­sis­ten­te drem­pel met betrek­king tot ver­wach­tin­gen over the­a­tra­le for­mats. Onmiddellijke vra­gen over hun enga­ge­ment met het publiek en het door­bre­ken van de vier­de wand wor­den een drij­ven­de kracht ach­ter hun per­for­ma­tie­ve prak­tijk, waar­in ze zich­zelf in de eer­ste plaats zien als bemid­de­laars tus­sen het publiek en het werk.

Domingo Collective werd in 2018 in Genève opge­richt door Doris Hardeman, Jerlyn Heinzen, Salomé Ziehli en Natacha de Oliveira. Hun mul­ti­dis­ci­pli­nai­re onder­zoek con­cen­treert zich rond het gene­re­ren van col­lec­ti­vi­teit door ritu­eel gedrag. Vanuit het ver­lan­gen om de bete­ke­nis­sen van hui­se­lijk­heid in onze heden­daag­se samen­le­ving te onder­zoe­ken, zoo­men ze in op het alledaagse.

Hun werk was te zien in ver­schil­len­de instel­lin­gen en op fes­ti­vals voor podi­um­kun­sten, waar­on­der la Becque in La Tour-de-peilz, CH, Hamlet in Zürich, CH, Giulietta in Basel, CH, One gee in fog in Genève, CH, Festival de la Bâtie in Genève, CH, bij f’ar — Forum d’ar­chi­tec­tu­res in Lausanne, CH en Artemis Fontana Café op Art Basel, CH.

Casco 9 12 23 jw web res 67

Taking inspi­ra­ti­on from table set­tings spe­ci­fic to the pain­tings of Dieric Bouts, Domingo sets a table con­sis­ting of a spe­ci­fi­cally cura­ted array of hand-sculp­­ted table­wa­re and objects that sym­bo­li­cally refer to the reli­gious mora­le and redemp­ti­on exer­ci­sed within bibli­cal times. Through inter­con­nec­ting topics rela­ta­ble to the mora­le with topics more appli­ca­ble to our pre­­sent-day zeit­geist, they look for over­lap­ping the­mes that unra­vel around the inti­ma­cy of the din­ner table. During their resi­d­en­cy pro­gram in Off the Grid, Domingo focu­ses on the poten­ti­a­li­ty of charac­ter buil­ding and nar­ra­ti­on through the method of script­wri­ting. As part of this research a scrip­ted per­for­man­ce will be play­ed out in two-fold.


Through the means of col­la­bo­ra­ti­ve cre­a­ti­on Domingo Collective is con­stant­ly ques­ti­o­ning the limits of col­lec­ti­vi­ty, gene­ro­si­ty and ser­vi­ce through revi­sing their col­lec­ti­ve role in rela­ti­on to their audien­ce. Domingo per­forms on a con­sis­tent thres­hold rela­ting to expecta­ti­ons regar­ding for­mats of the­a­tri­ca­li­ty. Immediate ques­ti­ons regar­ding their enga­ge­ment with an audien­ce and the brea­king of a fourth wall beco­me a dri­ving for­ce to how they cre­a­te their per­for­ma­ti­ve prac­ti­ce, in which they see them­sel­ves first and fore­most as medi­a­tors bet­ween the audien­ce and the work.

Domingo Collective was foun­ded in Geneva in 2018 by Doris Hardeman, Jerlyn Heinzen, Salomé Ziehli and Natacha de Oliveira. Their mul­ti­dis­ci­pli­na­ry research cen­tres around gene­ra­ting col­lec­ti­vi­ty through ritu­al beha­vi­our. Through a desi­re to explo­re the mea­nings of home­li­ness in our con­tem­po­ra­ry soci­e­ty, they zoom in on the mun­da­ne of the everyday. 

Their work has been shown in seve­r­al insti­tu­ti­ons and per­for­ma­ti­ve arts fes­ti­vals, inclu­ding la Becque in La Tour-de-peilz, CH, Hamlet in Zürich, CH, Giulietta in Basel, CH, One gee in fog in Geneva, CH, Festival de la Bâtie in Geneva, CH, at f’ar – Forum d’architectures in Lausanne, CH and Artemis Fontana Café at Art Basel, CH.

Casco 9 12 23 jw web res 72