25.02.2021, 00:00—00:00
Robert Monchen

Ontmoetingsprogramma Voorjaar 2021 1

Biografie

Robert Monchen is part­ti­me coo­r­di­na­tor, cura­tor en film­ma­ker, zo is hij (co-)curator en orga­ni­sa­tor van de Biënnale van België en piz­za gal­lery. In 2014 leg­de hij de fun­de­ring voor In De Ruimte, een plat­form voor heden­daag­se kun­sten, ambacht en muziek. 


Coördinator

 • In De Frigo (20122014)
 • In De Ruimte (2014-…)
 • Biënnale van België (2019-…)
 • Artist run field school (2021-…)

(Co-)curator:

 • die radi­ka­le esthe­ti­ca (2015)
 • die sublie­me esthe­ti­ca (2015)
 • die ande­re esthe­ti­ca (2016)
 • spa­ce jam (2017)
 • ulti­ma­te paint (2018)
 • civil diso­be­dien­ce (2018)
 • loo­king for sol (2018)
 • about you (2018)
 • main­tenan­ce (2019)
 • bien­na­le van bel­gie iv (2019)
 • cir­cus janus (2020)
 • piz­za gal­lery (2020-…)
 • hyper­mar­ket (2021)

Talks & Studio Visits

Cas-co nodigt jaar­lijks tien bezoe­kers (cura­to­ren, kunst­cri­ti­ci, cul­tuur­wer­kers, kun­ste­naars, etc.) uit om een talk over hun prak­tijk te geven, gevolgd door een reeks stu­dio visits aan vas­te en tij­de­lij­ke Cas-co resi­den­ten. Cas-co nodigt jaar­lijks tien bezoe­kers (cura­to­ren, kunst­cri­ti­ci, cul­tuur­wer­kers, kun­ste­naars, etc.) uit om een talk over hun prak­tijk te geven, gevolgd door een reeks stu­dio visits aan Cas-co resi­den­ten, zij het kort of lang­ver­blij­vend. De talks zijn nor­ma­li­ter publiek en toe­gan­ke­lijk voor ieder­een die geïn­te­res­seerd is, maar tij­dens het voor­jaar van 2021 vin­den ze uit­zon­der­lijk plaats ach­ter geslo­ten deu­ren omwil­le van corona.