19.10.2023, 14:00—15:00
Amplo Academy: kunstwerkattest en - uitkering

Open studios 22 jente waerzeggers web res 81

Cas-co host Amplo Academy met een info­ses­sie over de her­vor­ming van de kunst­werk­uit­ke­ring en het nieu­we kunst­werkat­test (KWA). Hoe behaal je het KWA, wel­ke ver­schil­len­de vor­men zijn er, wat zijn de voor­de­len, waar­voor heb je het KWA nodig als beel­dend kun­ste­naar, hoe kan je in aan­mer­king komen voor een kunst­werk­uit­ke­ring,… Een greep uit de vra­gen die tij­dens deze ses­sie beant­woord zul­len wor­den. Je kan nadien ook vra­gen stel­len over jouw spe­ci­fie­ke situatie.