22.05.2019, 00:00—00:00
Infosessie AMPLO

Workspace Labo infosessie AMPLO 1
Als advi­se­ren­de spe­ler in de artis­tie­ke sec­tor heeft AMPLO (vroe­ge­re t‑heater) exper­ti­se opge­bouwd over hoe je op een lega­le manier jouw artis­tie­ke opdrach­ten kan rege­len. Wat is voor jou op dit moment in het artis­tie­ke par­cours nu het meest inte­res­sant? Werken via arti­kel 1 bis, via pro­ject­con­trac­ten, via inte­rim­con­trac­ten, een struc­tuur oprich­ten of toch via de klei­ne­ver­goe­dings­re­ge­ling? En hoe werkt het kun­ste­naars­sta­tuut” pre­cies? Experten van AMPLO geven bin­nen het onder­steu­nen­de pro­gram­ma Workspace/​Labo van Cas-co een alge­me­ne info­ses­sie aan een publiek van kun­ste­naars over de zake­lijk-admi­ni­stra­tie­ve aspec­ten van de kun­ste­naars­prak­tijk. Er is, via voor­in­te­ke­ning, ook ruim­te voor indi­vi­du­e­le gesprek­ken op maat van jouw con­cre­te situ­a­tie. Praktisch: 11u: alge­me­ne info­ses­sie (max. 40 deel­ne­mers) voor publiek van Cas-co, haar part­ners en LUCA School of Arts, inschrij­ven en voor­stel­len van the­ma’s en vra­gen via info@​cas-​co.​be 13u30: indi­vi­du­e­le vra­gen­ses­sies op aan­vraag en via inschrij­ving (info@cas-co) met een voor­in­schrij­vings­recht voor Cas-co resi­den­ten amplo​.be