07.10.2020, 19:00—23:00
Siemen Van Gaubergen (Let's Talk Leuven)

Siemen van gaubergen

In zijn prak­tijk onder­zoekt kun­ste­naar Siemen Van Gaubergen de sta­tus van heden­daag­se beel­den en de manier waar­op we ze waar­ne­men. Verhalen, fei­ten en weet­jes vor­men regel­ma­tig de gelaag­de ach­ter­grond waar­te­gen zijn beel­den vorm krijgen.

In zijn solo­ten­toon­stel­ling in STUK pre­sen­teert hij een nieuw boek en zes nieu­we schil­de­rij­en die ons doen naden­ken over sym­bo­len van nati­o­na­le iden­ti­teit, ont­staans­my­then en auteursschap.

Plumes blan­che, Crête rou­ge (bien for­mée), Pattes bleu­es (teint légè­re­ment bleuâtre)

In 1899 bezoch­ten de Italiaanse vor­sten Umberto I en Margaretha de stad Napels. Tijdens dit bezoek nodig­de het hof de toen beroem­de piz­zai­olo Raffaele Esposito uit om een maal­tijd voor de vor­sten te berei­den. Esposito bereid­de drie pizza’s. Een daar­van was gewijd aan de konin­gin, gemaakt met rode toma­ten­saus, wit­te moz­za­rel­la en groe­ne basi­li­cum ver­wij­zend naar de nati­o­na­le kleu­ren van de nieuw gevorm­de natie.

…de gebroe­ders Brandi, in het mid­den van de Grote Depressie, wan­ho­pig om meer zicht­baar­heid te gene­re­ren voor hun piz­ze­ria, beslui­ten om een fami­lie-mythe” in hun voor­deel om te bui­gen. Ze vin­den op de een of ande­re manier de naam van Camillo Galli, beslis­sen over een plau­si­be­le datum, en heb­ben een geloof­waar­dig (maar niet erg nauw­keu­rig) fac­si­mi­le van het konink­lijk zegel in rub­ber. Wat oud papier en een pen (ook hier een ver­gis­sing door geen vul­pen te gebrui­ken), over­dre­ven ele­gant script, en er wordt een ver­val­sing gemaakt.”

In de 13e eeuw werd een nieu­we metho­de ont­wik­keld in Fabriano, een wel­va­ren­de stad die bekend staat om zijn hoog­waar­di­ge papier­pro­duc­tie. De nieu­we metho­de was water­mer­ken en het toe­pas­sen van een iden­ti­fi­ce­rend beeld of patroon in papier. Het dien­de voor­al als hulp­mid­del om afme­tin­gen te iden­ti­fi­ce­ren, de mer­ken van de papier­fa­brie­ken ken­baar te maken en de kwa­li­teit van het papier te bepalen.


STuK Café

07.1013.12.20


Opening & Artist Talk

07.10.2019:00, artist talk is onder­deel van Let’s Talk Leuven najaar 2020


Sinds najaar 2017 wer­ken Cas-co en STUK samen aan pre­sen­ta­tie­plat­form voor beel­dend kun­ste­naars ver­bon­den aan Cas-co. STUKcafé biedt hier­bij expo­ruim­te aan Cas-co resi­den­ten (N+1 & STUDIO) die de bezoe­kers ver­ras­sen met beel­dend werk uit de Cas-co Studio’s.