21.10.2022, 00:00—00:00
Orlando Maaike Gouwenberg

1652441772 orlando maaike gouwenberg

Op 21 okto­ber ont­vangt Cas-co Orlando Maaike Gouwenberg voor een lunch talk en stu­dio visits. Tijdens de talk (12u30 — 13u30) ver­telt Orlando Maaike o.a. over haar prak­tijk en de wer­king van Jester. Bring your own lunch & van har­te wel­kom voor een gesprek.

Orlando Maaike Gouwenberg (zij/​haar) is cura­tor met rui­me erva­ring in het cure­ren en pro­du­ce­ren van bij­zon­de­re pro­jec­ten die the­a­ter, beel­den­de kunst en film met elkaar ver­bin­den. Momenteel is ze artis­tiek direc­teur van Jester in Genk, België en de co-cura­tor van het Nederlandse pavil­joen op de Biennale van Venetie in 2022 voor het werk van mela­nie bona­jo. De afge­lo­pen jaren was ze met Joris Lindhout stich­ter en direc­teur van het mul­ti­dis­ci­pli­nai­re resi­d­en­cy pro­gram­ma Deltaworkers in New Orleans, zat ze in de com­mis­sie kor­te en mid­del­lan­ge films voor International Film Festival Rotterdam en werk­te Gouwenberg voor Performa in New York. Ze blijft met hen ver­bon­den voor toe­kom­sti­ge samenwerkingen.