23—25.02.2022
Scratchnights

273528564 432632488648726 2099930030041320335 n

SCRATCHNIGHTS

Cas-co host tij­dens het Shakespeare is Dead fes­ti­val drie Scratchnights’.

Scratchnights? Een sta­pel gloed­nieu­we the­a­ter­tek­sten en een ben­de lees­gra­ge the­a­ter­ma­kers, acteurs en the­a­ter­lief­heb­bers. We gras­dui­nen in het aan­bod en lezen — jam­ge­wijs — samen frag­men­ten uit dit span­nend nieuw aanbod.

SHAKESPEARE IS DEAD

Shakespeare is dead is het aller­eer­ste fes­ti­val in het Nederlands taal­ge­bied dat focust op de toneel­schrijf­kunst. Het fes­ti­val wil de heden­daag­se Nederlandstalige toneel­au­teur in de schijn­wer­per zet­ten bij het eigen Nederlandstalige publiek en in de inter­na­ti­o­na­le con­text én een ont­moe­tings­plaats zijn om werk uit ande­re talen en cul­tu­ren te ontdekken.

een label
Vanaf febru­a­ri 2021 labe­len we alle acti­vi­tei­ten die te maken heb­ben met nieu­we toneel­schrijf­kunst onder de noe­mer Shakespeare is dead. Een geïn­te­res­seerd publiek vindt zo snel­ler de pro­jec­ten terug, die uit­gaan van de cre­a­tie van een nieu­we tekst.

een plat­form
Shakespeare is dead is ook een plat­form, waar ont­moe­ting moge­lijk is, waar net­werk kan ont­staan. Waar idee­ën, nieuws en menin­gen gedeeld kun­nen wor­den. En waar we ook onze exper­ti­se ter beschik­king zul­len stel­len. Wees welkom.

een inter­na­ti­o­naal fes­ti­val
Het gro­te cul­mi­na­tie­punt is het inter­na­ti­o­na­le fes­ti­val in febru­a­ri 2022, met een selec­tie van auteurs, stuk­ken uit heel de wereld en een inter­na­ti­o­naal bezoekersprogramma.

Partners

fABULEUS, WiSPER, Theater Bellevue, deBuren, LUCA Drama, KULeuven, 30CC, Kunstenpunt, Literatuur Vlaanderen, Fonds podi­um­kun­sten, Leuven Leest, Stad Leuven, SABAM, deAUTEURS, OPENDOEK, Creatief, Schrijven, PassaPorta, Toneelschrijfhuis & Het nieuw­ste­de­lijk.