23—24.09.2017
SOLO #2: Wannes Goetschalckx

WANNES GOETSCHALCKX 2

Wannes Goetschalckx sluit in zijn resi­den­tie­ver­blijf in Machelen-aan-de-Leie alle kra­nen af en gebruikt er enkel Leiewater, dat hij een klei­ne kilo­me­ter ver­der­op gaat halen en ver­vol­gens door zijn zelf gefa­bri­ceer­de zui­ve­rings­in­stal­la­tie giet. Het gebruik­te deel zal ver­ef­fend wor­den door het terug te bren­gen naar Lisbourg, alwaar de Leie ontspringt.


SOLO zomer­re­si­den­tie is een tij­de­lijk resi­den­tie­pro­gram­ma in een voor­ma­li­ge Mariakapel, naast het Roger Raveelmuseum in Machelen-aan-de-Leie. Het pro­ject is een samen­wer­king tus­sen ate­lie­r­or­ga­ni­sa­ties NUCLEO uit Gent, Studio Start uit Antwerpen en Cas-co uit Leuven, in alli­an­tie met het Roger Raveelmuseum.

Na een open call selec­teer­de een onaf­han­ke­lij­ke jury de kun­ste­naars D.D.Trans, Wannes Goetschalckx en Steven Baelen. Zij wer­ken deze zomer elk een vijf­tal weken in Machelen-aan-de-Leie en ver­blij­ven in een bij­zon­de­re modu­le in de kapel, ont­wor­pen en gebouwd door archi­tect / kun­ste­naar Olivier Goethals. De resi­den­ties wor­den steeds afge­slo­ten met een publiek moment.

_

SOLO zomer­re­si­den­tie wordt moge­lijk gemaakt door:

inter­com­mu­na­le VENECO, Roger Raveelmuseum, Gemeente Zulte, pro­vin­cie Oost-Vlaanderen, Stad Antwerpen, pro­vin­cie Vlaams-Brabant

*Pers

- Kunstkrant 20-09-2017 — http://​kunst​krant​.nl/​n​i​e​u​ws/so…