21—22.10.2017
SOLO #3: Steven Baelen

Maria Kapel 14


Steven Baelen teken­de 4 weken lang met houts­kool­k­rijt op de wan­den van de voor­ma­li­ge Mariakapel in Machelen-aan-de-Leie. Geïnspireerd door een vroeg werk van Raveel (Tafeltje met cac­tus uit 1951, momen­teel te zien in het Raveelmuseum) nam de kun­ste­naar een serie klei­ne teke­nin­gen van zijn direc­te omge­ving mee naar Machelen. Elementen uit deze teke­nin­gen ver­werk­te hij tot een orga­nisch gegroei­de muur­te­ke­ning, die ver­schei­de­ne wan­den van de kapel bestrijkt.

Gelijktijdig opent in het Roger Raveelmuseum een klei­ne pre­sen­ta­tie van de drie kun­ste­naars die deze zomer werk­ten in SOLO zomer­rei­siden­tie. Steven Baelen toont er de serie teke­nin­gen die de basis vorm­de van zijn muur­te­ke­ning in de kapel; Wannes Goetschalckx toont een trai­ler van de film over het Leiewater dat hij terug­bracht naar de bron van de rivier in Lisbourg en D.D. Trans keert terug met enke­le ingre­pen die hij ont­wik­kel­de gedu­ren­de zijn residentie.

De pre­sen­ta­tie van de SOLO resi­den­ten loopt paral­lel aan de nieu­we ten­toon­stel­ling van het Raveelmuseum, Provinciale Prijs Beeldende Kunst 1997 – 2017, die opent op zon­dag 22 oktober.

*

SOLO zomer­re­si­den­tie is een tij­de­lijk resi­den­tie­pro­gram­ma in een voor­ma­li­ge Mariakapel, naast het Roger Raveelmuseum in Machelen-aan-de-Leie. Het pro­ject is een samen­wer­king tus­sen ate­lie­r­or­ga­ni­sa­ties NUCLEO uit Gent, Studio Start uit Antwerpen en Cas-co uit Leuven, in alli­an­tie met het Roger Raveelmuseum.

Het is de eer­ste keer dat Vlaamse ate­lie­r­or­ga­ni­sa­ties een geza­men­lij­ke pro­ject opstar­ten rond de pro­fes­si­o­ne­le onder­steu­ning van beel­dend kun­ste­naars. De geza­men­lij­ke resi­den­tie in Machelen is een case­stu­dy voor een struc­tu­re­le samen­wer­king. Zo kun­nen we met gebun­del­de krach­ten ingaan op vra­gen uit een regio rui­mer dan het ste­de­lij­ke wer­kings­ge­bied en op kan­sen van bij­voor­beeld tij­de­lij­ke leeg­stand in lan­de­lij­ke gebieden.

*

SOLO zomer­re­si­den­tie wordt moge­lijk gemaakt door:

inter­com­mu­na­le VENECO, Roger Raveelmuseum, Gemeente Zulte, pro­vin­cie Oost-Vlaanderen, Stad Antwerpen, pro­vin­cie Vlaams-Brabant

*

Pers

- Het Nieuwsblad 241017 — http://nieuwsblad.becnt/blele_…