Bart Spitaels:
SOLO #5Periode: 17.07—18.08.2018
Bart Spitaels (°1987, Mechelen) stu­deer­de in 2012 af in de oplei­ding Vrije Kunsten aan LUCA School of Arts en maakt teke­nin­gen, instal­la­ties en (muur)schilderingen waar­in archi­tec­tu­ra­le ele­men­ten niet zel­den flo­re­ren. Spitaels bedenkt in zijn werk bevreem­den­de con­struc­ties die uit res­tan­ten van een laat-kapi­ta­lis­ti­sche ruï­ne lij­ken opge­trok­ken. Met een beperkt aan­tal gra­fi­sche lij­nen en wel­over­wo­gen kleur­vlak­ken cre­ëert-ie een eigen­zin­ni­ge wereld die beschut, ver­stilt en aan­zet tot nadenken.

Partnership(s): UFO
Bart Spitaels 6 Bart Spitaels 2 2 bart spitaels applicatie SOLO Bart Spitaels 16 Bart Spitaels 20 Bart Spitaels 13 min

Bart Spitaels:
SOLO #5

Begin juli start­te Bart Spitaels als twee­de resi­dent van SOLO zomer­re­si­den­tie 2018 in Machelen-aan-de-Leie. Hij maak­te tij­dens zijn resi­den­tie een serie teke­nin­gen van abstrac­te gebouw­com­plexen, geba­seerd op de voor­ma­li­ge vlas­ro­te­rij­en uit de Leiestreek.

SOLO zomer­re­si­den­tie is een UFO-pro­ject (een samen­wer­king tus­sen Vlaamse ate­lie­r­or­ga­ni­sa­ties) in alli­an­tie met het Roger Raveelmuseum.

SOLO 2018 wordt gere­a­li­seerd door NUCLEO uit Gent, Studio Startuit Antwerpen, Cas-co uit Leuven en VONK vzw uit Hasselt/​Genk en dank­zij bij­dra­gen van de gemeen­te Zulte en het Roger Raveelmuseum.

Intercommunale VENECO stelt de voor­ma­li­ge Mariakapel ter beschik­king en maak­te het ont­werp en de bouw van de ver­blijfs­mo­du­le door Olivier Goethals mogelijk.

Activiteiten