Ine Claes:
FIELDS OF (CON)FUSION


30CC-Residentie
Periode: 01—28.10.2020

Ine Claes (°1984, België) is in 2008 afge­stu­deerd aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Ze is cho­re­o­gra­fe, stem en-geluids­kun­ste­na­res en cre­ëert voor­stel­lin­gen en geluids­pro­jec­ten. In haar werk doet ze onder­zoek naar mul­ti­tas­king, het afba­ke­nen en ver­schui­ven van de ruim­te en desoriëntatie. 

In 2019 ont­ving ze een beurs van de Vlaamse over­heid voor haar onder­zoek naar des­o­ri­ën­ta­tie en de raak­vlak­ken tus­sen haar werk en het Japanse heden­daag­se theater.


Website
Partnership(s): 30CC
Podium Ine Claes 3 Podium Ine Claes 2 PODIUM Ine Claes 1

Ine Claes:
FIELDS OF (CON)FUSION

In 20-’21 richt ze zich op muzi­ka­le ont­wik­ke­ling en maakt ze een nieu­we voor­stel­ling, FIELDS OF (CON)FUSION, die op 5 juni in CC Berchem in pre­mi­è­re gaat.

Tijdens haar resi­den­tie in Cas-co legt Ine Claes zich toe op field recor­dings, de the­re­min en vocaal werk. In Cas-co wil ze spe­ci­fiek de mecha­ni­sche en-werk­ge­lui­den opne­men van de beel­dend kun­ste­naars die daar aan het werk zijn in hun ate­lier. Daarnaast zal ze een vocaal onder­zoek voe­ren naar instant com­po­si­tie met vocalist/​performer Adrián Sánchez Núñez. Ze zal expe­ri­men­te­ren en nieu­we com­po­si­ties maken met al deze ver­schil­len­de elementen.

Tijdens dit onder­zoekjs­aar werkt ze als voca­list ook samen met de Braziliaanse avant-gar­dis­ti­sche com­po­nist en mul­ti-instru­men­ta­list Otacílio Melgaço, met wie ze mate­ri­a­len en cre­a­tie­ve idee­ën zal uit­wis­se­len en in een later sta­di­um zal eva­lu­e­ren wat met al het mate­ri­aal te doen.

Met de steun van: workspa­ce­brus­sels, Nadine, Netwerk Aalst, Cas-co/30CC en Akropoditi Dance Center.