LUCA Showcase Award: Kitty Kamp

Cas co Award i s m Luca School of Arts Kitty Kamp
Op 15 okto­ber 2016 werd de Cas-co Award aan een recent afstu­de­ren­de kun­ste­naar aan Luca School of Arts toe­ge­kend. Kitty Kamp krijgt in 2017 de moge­lijk­heid om tij­dens een werk­pe­ri­o­de in de N+1 ruim­te van Cas-co een artis­tiek pro­ject te ont­wik­ke­len en daar­na ook te pre­sen­te­ren aan het publiek met een ten­toon­stel­ling, artist talk en scree­ning. Uit alle pre­sen­ta­ties tij­dens de Show Case ten­toon­stel­ling van Luca School of Arts in De Markten, Brussel koos de Cas-co jury voor het werk van Kitty Kamp. Kamp is een kun­ste­na­res die op speel­se wij­ze for­mats uit de popu­lai­re beeld­cul­tuur — zoals hand­lei­din­gen, recep­ten en tuto­ri­als ‑gebruikt om iets te ver­tel­len over gen­re, medi­um, onder­zoek en artis­tiek pro­ces. Via geën­sce­neer­de han­de­lin­gen van lichaam en stem eigent ze zich alle­daag­se objec­ten, situ­a­ties of een typisch ana­ly­tisch dis­cours toe. Door ze samen te bren­gen en tege­lijk uit hun con­text te halen, ope­nen er zich voort­du­rend nieu­we bete­ke­nis­sen en per­spec­tie­ven. Ook al balan­ceert het werk van Kitty Kamp tus­sen video, per­for­man­ce en sculp­tu­ra­li­teit, het getuigt, door de onge­dwon­gen een­voud en haar onge­com­pli­ceer­de pre­sen­ta­tie, van humor, durf en even­wicht. Bio: Predominantly wor­king with video, Kitty draws upon the his­to­ry of cine­ma, art and per­for­man­ce. With a keen inte­rest in wri­ting, she pur­sues a cri­ti­cal appro­ach of her role as an artist and the situ­a­ti­on of con­tem­po­ra­ry art. Moreover, she enjoys approp­ri­a­ting the absur­di­ties of the world through various sub­jects of inte­rest, and uses tech­ni­ques bor­ro­wed from (popu­lar) cul­tu­re. Her focus lies on the mys­ti­fi­ca­ti­on that ari­ses from demys­ti­fi­ca­ti­on and the pro­cess of (making) things. °1987, The Netherlands. BA and MA in Theatre, Film and Television Studies at Utrecht University (20052009). BFA and MFA in Fine Arts at Sint-Lukas Brussels, Belgium (20112016). Currently resi­des in Brussels.